ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบทุนการศึกษา เยาวชนโครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษครั้งแรก แบ่ง 4 ประเภท กีฬา/ดนตรี/ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 12 ทุน และยังมีทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจประเภทอื่นๆ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 26 มีนาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ น.ส.รัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับเยาวชนผู้ได้รับทุนตามโครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.อ. มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ, นาง อุชัญญา ปราสาททองโอสถ อุปนายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการสมาคมฯ

ขวัญกำลังใจ ผบ.ตร.มอบทุนเยาวชนบุตรข้าราชการตำรวจครั้งแรก


สำหรับโครงการนี้ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญทำให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศสามารถดำรงชีพต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดีและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ สมาคมแม่บ้านตำรวจจึงมีนโยบายจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ ในปี2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำใหม่ ประกอบด้วย

ขวัญกำลังใจ ผบ.ตร.มอบทุนเยาวชนบุตรข้าราชการตำรวจครั้งแรก

ขวัญกำลังใจ ผบ.ตร.มอบทุนเยาวชนบุตรข้าราชการตำรวจครั้งแรก


1. โครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ จำนวน 12 ทุน
2. โครงการมอบทุนพิเศษเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS64 มอบให้บุตรข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวน - รอง สว. ทุกราย ๆ ละ 1,000 บาท
3. โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจประเภทผู้มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2,500 ทุนๆ ละ 3,000 บาท
4. โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดีในระดับอุดมศึกษา ทุนต่อเนื่อง แบบให้เปล่า จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 20,000 บาทต่อปี
5. โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส./อนุปริญญา) ทุนต่อเนื่อง แบบให้เปล่า จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 20,000 บาทต่อปี
6. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พิการทุพพลภาพจนให้ออกจากราชการ ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 ครอบครัวละ 10,000 บาท
โดยพิธีการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนบุตรข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 1 โดยคัดเลือกจากผลงานประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยแบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิชาการ ประเภทกีฬา ประเภทดนตรี และประเภทศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ใน 3 ระดับชั้น ได้แก่ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทุนรวม 12 ทุน
ทั้งนี้มีบุตรข้าราชการตำรวจที่ประสบความสำเร็จ ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละประเภทรวมทั้งหมด 12 ทุน ซึ่งการได้รับการคัดเลือกถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว สถานศึกษาและประเทศชาติ รวมถึงยังเป็นการแสดงให้สังคมได้เห็นว่าบุตรข้าราชการตำรวจ คือเยาวชนที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ ความมุมานะพยายาม อันมีผลงานความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด