วันที่ 27 มีนาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรข้าวและผลิตภัณฑ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ขอนแก่น ชุมแพ อุดรธานีและสารวัตรข้าวที่รับผิดชอบในจังหวัดขอนแก่นเข้าตรวจติดตาม ควบคุม กำกับสถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายอาชว์ชัยชาญ กล่าวว่า กรมการข้าวมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านข้าวของประเทศ โดยได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของกรมการข้าว หรือที่เรียกว่า "สารวัตรข้าว" ให้ทำการตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่มีอยู่ทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ที่กำหนดโดยเมื่อวันที่26มีนาคม2564ได้เปิดตัวส่งสารวัตรข้าวตรวจติดตามควบคุมเมล็ดพันธ์ุข้าวทั่วประเทศไปแล้ววันนี้จึงได้นำสารวัตรข้าวจังหวัดขอนเข้าตรวจสถานจำหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าวเพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามกฏหมายที่กำหนดเพื่อยกระดับคุณภาพข้าวของประเทศ ให้สูงขึ้นโดยเริ่มต้นที่เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้เพาะปลูกต้องมีคุณภาพตได้มาตรฐานรองรับความต้องการใช้เพาะปลูกของชาวนาในฤดูกาลผลิตปี 2564 นี้

"กรมการข้าว ปูพรมส่งสารวัตรข้าว ตรวจติดตาม ควบคุมเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ


อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า การเข้าตรวจสถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าวในจังหววัดขอนแก่นในวันนี้พบว่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จำหน่ายเป็นเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี เป็นไปตามมาตรฐานและขออนุญาตประกอบการเป็นไปตามกฎหมายกำหนด พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของกรมการข้าวเป้าหมายเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาที่ดีขึ้นและภารกิจของสารวัตรข้าวในการเฝ้าระวังเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จำหน่ายให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงขอให้พี่น้องชาวนาที่ต้องการเมล็ดพันธ์ุข้าวเพื่อใช้ในฤดูกาลเพาะปลูกปี2564นี้ให้เลือกซื้อจากสถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ไดรับอนุญาตเมล็ดพันธ์ุข้าวมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นไปตามกฏหมายที่กำหนด

หากพี่น้องชาวนาผู้ใช้เมล็ดพันธุ์พบสถานที่รวบรวมหรือขายเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่มีใบอนุญาต รวบรวมหรือขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ขาย เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ปลอมปนหรือเสื่อมคุณภาพ แสดงฉลากไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จ รวมถึงไม่มีเลขประจำพันธุ์ข้าวที่รวบรวม หรือเลขที่ พ.พ. อวดอ้าง คุณภาพเกินจริง ขายในราคาสูง กว่าท้องตลาดพบเห็นการขายเร่ตามหมู่บ้าน หรือนอกสถานที่ตั้งตามที่ระบุในใบอนุญาตขาย ให้แจ้งที่สายด่วนกรมการข้าว โทร 1170 กด4หรือที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าวโทร 0 2561 2174 และที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ใกล้บ้านท่าน

"กรมการข้าว ปูพรมส่งสารวัตรข้าว ตรวจติดตาม ควบคุมเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ

"กรมการข้าว ปูพรมส่งสารวัตรข้าว ตรวจติดตาม ควบคุมเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ

"กรมการข้าว ปูพรมส่งสารวัตรข้าว ตรวจติดตาม ควบคุมเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ