นครราชสีมา - กัญชาฟีเวอร์ ผู้ประกอบการอาหารเครื่องดื่ม 16 แห่ง ลงนามเอ็มโอยูราชภัฏโคราช ต่อยอดพืชกัญชาด้านการแพทย์และพาณิชย์ตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของไทย พัฒนาเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุม 24.125 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์ อธิการบดี มร.นม. พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  เปลื้องกลาง ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเพื่อการวิจัยและพัฒนากัญชาสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ ร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มร.นม. วิสาหกิจชุมชนลูกข่ายกับบริษัทและร้านค้ารวม 16 แห่ง 

ผปก.เครื่องดื่ม16แห่งลงนาม ต่อยอดพืชกัญชาเครื่องดื่มสมุนไพรวัตถุประสงค์ร่วมกันใช้ประโยชน์กัญชาและกัญชงซึ่งเป็นพืชสมุนไพรไทย เพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพและความงามอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ปลอดภัยตามหลักวิชาการ ตามแนวทางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.  2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ.  2563 ที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานของภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนหรือบริษัท สามารถขออนุญาตผลิต ครอบครองใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การพาณิชย์ นำเข้า-ส่งออกและอื่น ๆ อีกทั้งร่วมกันผลักดันต่อยอดความรู้ที่ได้ สู่การใช้ประโยชน์กัญชาและ/หรือกัญชง ทางการเภสัช การแพทย์ การกุศล การส่งออก สุขภาพและความงาม 

ผปก.เครื่องดื่ม16แห่งลงนาม ต่อยอดพืชกัญชาเครื่องดื่มสมุนไพร

ผศ.ดร.อดิศร อธิการบดี มร.นม. เปิดเผยว่า มร.นม.ได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตพืชกัญชาและกัญชงให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่กระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและเตรียมผลผลิต การสกัดและแยกสาร การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญและสารปนเปื้อน พัฒนาแปรรูปผลผลิตสู่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนและต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้สู่การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากพืชกัญชาและกัญชงด้านการแพทย์ สุขภาพและการพาณิชย์ โดยใช้ประโยชน์จากใบ ราก และลำต้น เพื่อเป็นส่วนประกอบในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ส่วนช่อดอกสำหรับสกัดสาร CBD ที่มีสาร THC น้อยกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก สำหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยความสอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของสังคมไทย เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและอนุญาตให้กระทำได้และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน

ผปก.เครื่องดื่ม16แห่งลงนาม ต่อยอดพืชกัญชาเครื่องดื่มสมุนไพร

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด