ปลัด ก.เกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ หนุนอีสาน Agri Challenge Model บริหารเชิงรุกบูรณาการโมเดล เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย แก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 มีนาคม 2564  ดร.ทองเปลว กองจันทร์   ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ร่วมประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติด้านการเกษตรให้กับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 5 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการที่นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานมีทั้ง อีสาน Agri Challenge Model   โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) ข้าวอัจฉริยะครบวงจร จากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  และ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีดร.ทองเปลว  กล่าวว่า  การประชุมในครั้งนี้เพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภาคอีสาน   เน้นการเชื่อมโยง 5 ยุทธศาสตร์ 15 นโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่   สำหรับนโยบายนั้นได้มุ่งเน้นให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีนโยบายสำคัญ 15 ด้าน ขับเคลื่อนการทำงานใน 5 ยุทธศาสตร์ คือ  ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เป็นยุทธศาสตร์หลักเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรายสินค้าเพื่อรองรับ New Normal ตลาดออฟไลน์ Modern Trade รถโมบาย ตลาดสด คาราวานสินค้า เกษตรพันธสัญญา และเคาน์เตอร์เทรด จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 โดยใช้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับเกษตรกร ยุทธศาสตร์ "3s" Safety-Security-Sustainability คือ  เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสนับสนุนการทำแผนบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นา รวมถึงการใช้ Agri-Map เพื่อให้มีการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการตลาด เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ การสร้างความร่วมมือในการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมทั้งสินค้าและทรัพยากรทางการเกษตร และยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน   รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย มีการบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการโมเดลเกษตร-พาณิชย์ทันสมัยโดยพัฒนาฐานข้อมูล Big Data และการประกันรายได้เกษตรกร  มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การประกันภัยพืชผลให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียต่อพืชผล และการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน     

เกษตรและสหกรณ์หนุนอีสาน Agri Challenge Modelเกษตรและสหกรณ์หนุนอีสาน Agri Challenge Model "การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ถือเป็นนโยบายเร่งด่วน มีหลายโครงการที่ต้องนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง  มีทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด การปฏิรูปการเกษตรมูลค่าสูง  โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการช่องทางการตลาดของผลไม้ในพื้นที่ การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม  ส่งเสริม Young smart Farmer  เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบ"ดร.ทองเปลว  กล่าว

เกษตรและสหกรณ์หนุนอีสาน Agri Challenge Model


 

เกษตรและสหกรณ์หนุนอีสาน Agri Challenge Model

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบด้านการส่งออกสินค้าเกษตรเพียงเล็กน้อย ซึ่งมาจากอุปสรรคด้านการขนส่งและแรงงาน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้าเกษตรของไทย เนื่องจากทั่วโลกให้ความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบความปลอดภัย การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และคุณภาพของสินค้าเกษตร ซึ่งขณะนี้ มีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ผ่านมา ส่วนสถานการณ์น้ำในภาคอีสาน ได้เน้นย้ำให้บริหารจัดการน้ำตามแผน ยืนยันว่าจะมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคเพียงพอแน่นอน

เกษตรและสหกรณ์หนุนอีสาน Agri Challenge Model