พะเยา - รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา นำข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ เดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 28 มีนาคมนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
 วันที่ 26 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา นำโดยนางกนิษฐา สุขมี รองปลัดเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งหมด เดินรณรงค์เคาะประตูบ้านให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งของเทศบาลตำบลท่าวังทอง ตามตรอก ซอย ต่างๆเต็มพื้นที่ ให้ออกไปสิทธิ์เลือกตั้งนายกฯและสมาชิกเทศบาล เพื่อให้ได้คนดีเข้ามาเป็นปากเสียงในการพัฒนาพื้นที่ให้เจริญทัดเทียมเทศบาลตำบลอื่นๆ

ลุยเคาะประตูบ้าน-ชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

      นางกนิษฐา เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลท่าวังทอง ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชนในเขตเลือกตั้งมาตลอดทั้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ตามตรอก ซอย ทุกแห่งและจัดแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเดินเท้าชักชวนประชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคมที่จะถึงนี้ โดยในวันนี้ จะเดินเท้าไปยังจุดที่มีการรวมตัวกันหนาแน่น เช่น บริเวณตลาดสดท่าวังทอง ตลาดในชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนบ้านสันขะเจ๊าะ ชุมชนบ้านดอกบัว ด้วยการเคาะประตูบ้านแจกแผ่นพับที่ให้ความรู้ เรื่องความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมูข

ลุยเคาะประตูบ้าน-ชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

 สำหรับเทศบาลตำบลท่าวังทอง มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 2 เขต มีผู้สมัครสามชิกสภาเทศบาลจำนวน 32 คน เขตละ 16 คน ไม่รับสมัคร 1 คน มีผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน แต่ละเขตมีผู้ที่ได้เป็นสท.เพียงเขตละ 6 คน รวม 2 เขต เป็น 12 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 8,595 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 15,182 คน เป็นเพศชาย 7,792 คน และ เพศหญิง 7,390 คน 

ลุยเคาะประตูบ้าน-ชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง