อีสานโพลเผยผลสำรวจพบคนอีสานปลื้มโครงการของรัฐทั้งคนละครึ่ง เราชนะและ ม.33 เรารักกัน ขณะที่เหตุการณ์รัฐประหารที่เมียนมา ม็อบ 3 นิ้วพร้อมทั้งปัญหาโควิดคนอีสานเซโนจี้รัฐแก้ปัญหา ด้านการแก้รัฐธรรมนูญยกมือสนับสนุนให้รีบดำเนินการ

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ทางโครงการได้สำรวจเรื่อง "คนอีสานกับเหตุการณ์ต้นปี 2564" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นคนอีสานต่อเหตุการณ์ที่สำคัญในช่วงต้นปี 2564 ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,094 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด โดยผลสำรวจปรากฏว่า


อีสานโพลระบุคนอีสานปลื้มโครงการรัฐ
เมื่อสอบถามถึงระดับความพอใจต่อเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2564 และคำนวณเป็นดัชนีความพอใจ พบว่า แต่ละเหตุการณ์มีค่าดัชนีความพอใจ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย เป็นดังนี้1) โครงการคนละครึ่ง มีค่าดัชนีความพอใจเท่ากับ 72.22) โครงการเราชนะและโครงการ ม.33 เรารักกัน มีค่าดัชนีความพอใจเท่ากับ 72.13) การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของฝ่ายค้าน มีค่าดัชนีความพอใจเท่ากับ 64.74) การชุมนุมของกลุ่ม 3 นิ้ว (กลุ่มราษฎร) มีค่าดัชนีความพอใจเท่ากับ 64.25) ศาลตัดสินคดี กปปส. มีค่าดัชนีความพอใจเท่ากับ 55.86) สรยุทธ สุทัศนะจินดา ได้รับการพักโทษ มีค่าดัชนีความพอใจเท่ากับ 55.27) ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยทำประชามติ 2 ครั้ง มีค่าดัชนีความพอใจเท่ากับ 39.98) การรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดรอบใหม่ของรัฐบาล มีค่าดัชนีความพอใจเท่ากับ 37.39) การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล มีค่าดัชนีความพอใจเท่ากับ 36.810) รัฐสภาโหวตคว่ำการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในวาระ 3 มีค่าดัชนีความพอใจเท่ากับ 35.511) แกนนำกลุ่มราษฎรถูกจับกุมและไม่ได้รับการประกันตัว มีค่าดัชนีความพอใจเท่ากับ 30.312) การรัฐประหารที่ประเทศเมียนมา มีค่าดัชนีความพอใจเท่ากับ 25.0

อีสานโพลระบุคนอีสานปลื้มโครงการรัฐ


อีสานโพลระบุคนอีสานปลื้มโครงการรัฐ


เมื่อสอบถามเพิ่มเติมว่า หากมีการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ท่านจะโหวตสนับสนุนหรือไม่สนันสนุน พบว่าคนอีสานส่วนใหญ่จะโหวตสนับสนุน มากถึงร้อยละ 81.3 และจะไม่สนับสนุน ร้อยละ 18.7

โดยข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยเพศหญิง ร้อยละ 55.1 และเพศชายร้อยละ 44.9 ด้านระดับการศึกษา ประถมศึกษา/ต่ำกว่าร้อยละ 22.6 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 21.9มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปวช. ร้อยละ 20.3 อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 10.6 ปริญญาตรี ร้อยละ 22.5 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 2.0
ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 37.7 รองลงมาผู้ใช้แรงงานและลูกจ้างสถานประกอบการ ร้อยละ 15.7 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/งานอิสระ ร้อยละ 11.6 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.1 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 9.8 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 6.1 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 6.1 และ อื่นๆ ร้อยละ 1.9
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายได้ไม่เกิน 5,000 บาทร้อยละ 10.7 รายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 38.5 รายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 22.9 รายได้ 20,001-40,000 ร้อยละ 11.8 รายได้ 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 14.0 และรายได้มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไปร้อยละ 2.1

อีสานโพลระบุคนอีสานปลื้มโครงการรัฐ

อีสานโพลระบุคนอีสานปลื้มโครงการรัฐ