การไฟฟ้านครหลวง ร่วมมือ นิวสกาย เอ็นเนอร์จี ลงนาม MOU ศึกษาแนวทางร่วมทุนโรงกำจัดมูลฝอยผลิตไฟฟ้า รองรับการขยายตัวของพลังงานทางเลือกในเขตพื้นที่เมืองหลวง และส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

22 มีนาคม 2564 นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วย นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การศึกษาแนวทางการร่วมทุนโรงกำจัดมูลฝอยผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างรัฐวิสาหกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน กับรัฐวิสาหกิจประเทศไทย โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องระบบไมโครกริด เพื่อรองรับการขยายตัวของพลังงานทางเลือกในเขตพื้นที่เมืองหลวง และส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ โดยมีท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา, ฯพณฯ หวาง ลี่ผิง อัครราชทูตที่ปรึกษาพาณิชย์สถานทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และพล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

MEA ผนึกเอกชนศึกษาร่วมทุนโรงกำจัดมูลฝอยผลิตไฟฟ้า

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ควบคู่กับการใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยเตาเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการดูแลชุมชนที่ได้มาตรฐาน ด้วยพันธกิจและศักยภาพดังกล่าว จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบไมโครกริดในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าขยะ ให้เป็นชุมชนที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าจากสายส่งและสายจำหน่ายหลัก แต่จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากการกำจัดขยะมูลฝอย อันจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานทุกรูปแบบของผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เมืองมหานคร ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นการตอบสนองนโยบายตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพลังงาน อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญ ของการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ Smart Grid ของการไฟฟ้านครหลวง

MEA ผนึกเอกชนศึกษาร่วมทุนโรงกำจัดมูลฝอยผลิตไฟฟ้า

นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้มีการดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยเตาเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเตาเผาวันละ 500 ตัน ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมร่วมกับทางกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 โดยมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการดูแลชุมชนที่ได้มาตรฐาน ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 และล่าสุดได้รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2020 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) และบริษัทฯ สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับ MEA ได้อย่างต่อเนื่องมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเครื่องยืนยัน ถึงมาตรฐานและคุณภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน ปัจจุบันทางบริษัทยังได้เป็นผู้ให้สัญญากับกรุงเทพมหานคร ในการลงทุนพัฒนาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 1 โครงการ และศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชอีก 1 โครงการ รวมเป็นสองโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี พ.ศ.2567 การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การศึกษาแนวทางร่วมทุนโรงกำจัดมูลฝอย ผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันบริษัทนิวสกายฯ มีรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน (SDIC POWER : State Development & Investment Corporation) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการร่วมมือครั้งนี้ มาจากนโยบายของ ฯพณฯ หลี เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้กล่าวไว้ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนในเรื่องของการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศในอาเซียน กับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในการพัฒนาเทคโนโลยี บุคลากร และการลงทุน เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพทางด้านพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความก้าวหน้าต่อการลงทุนทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ต่อไป