"คณะกรรมการวุฒิสภา"ลงพื้นที่เชียงราย ติดตามการปฏิรูปด้านสังคม-วัฒนธรรม พร้อมผลักดัน "หมู่บ้านเมืองรวง" ให้พัฒนาทุกมิติตามบทบาทและอำนาจของ ส.ว.ส่วนการแพร่ระบาดโควิด-19 แทบไม่กระทบชาวบ้าน

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม ในมิติการนำทรัพยากรทางศิลปะวัฒนธรรม มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยคณะฯ ได้เยี่ยมชมถนนวัฒนธรรม (สุดสายยายกอง) ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง และกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดท่าไคร้ ตำบลแม่กรณ์

"สว."ลงพื้นที่เชียงราย ติดตามการปฏิรูปด้านสังคม-วัฒนธรรมนายจิรชัย เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการฯ ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารเอนกประสงค์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง ในประเด็นแนวทางการปฏิรูปสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย และแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยชุมชนบ้านเมืองรวง มีสโลแกนประจำหมู่บ้านคือ "มาแล้วไม่หลงไหล ไม่ใช่บ้านเมืองรวง" เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เนื่องจากประชาชนอยู่อาศัยร่วมกันฉันท์พี่น้องอย่างมีคุณธรรม บ้านของประชาชนทุกหลังมีการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีการปลูกผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น เลี้ยงไก่ ขุดบ่อน้ำ และเลี้ยงปลา ส่งผลให้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชนในหมู่บ้านได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันในชุมชนสามารถประกอบอาหารจากผักสวนครัวที่ปลูกในบริเวณบ้านได้ และสำหรับข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จะนำไปผลักดันสนับสนุนหมู่บ้านเมืองรวงให้พัฒนาเพิ่มขึ้นในทุกมิติ ภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจขอ

"สว."ลงพื้นที่เชียงราย ติดตามการปฏิรูปด้านสังคม-วัฒนธรรม

งวุฒิสภาต่อไป