"ชวลิต" เผยข่าวลือหนาหูร่าง รธน.แท้ง ก่อนพิจารณาวาระ 3 แต่ยังเชื่อ ศาล รธน. จะร่วมกันหาทางออกจากปัญหา เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นประเทศ คลี่คลายวิกฤตรัฐธรรมนูญลงได้

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นต่อข่าวลือหนาหูว่า ก่อนถึงวันรัฐสภามีมติเห็นชอบการแก้ไข รธน.ในวาระที่ 3 ใน 17 มี.ค.64 นั้น ศาล รธน.จะพิจารณาญัตติของนายไพบูลย์ นิติตะวัน กับคณะ ที่ขอให้ศาล รธน.วินิจฉัยว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจในการแก้ไข รธน.ทั้งฉบับ ได้หรือไม่ ซึ่งมีข่าวลือหนาหูว่า ศาล รธน.จะวินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่มีอำนาจ อันจะส่งผลให้ร่างแก้ไข รธน.ที่ผ่านวาระที่ 2 ไปหยก ๆ แท้งทันที
"ผมไม่ขอกล่าวถึงเจตนารมณ์ในการแก้ รธน. ของพรรคการเมืองอื่น จะขอกล่าวถึงเฉพาะพรรคเพื่อไทยเท่านั้น จำได้ติดตาว่า เจตนารมณ์ในช่วงยกร่างแก้ รธน. เราถกเถียงกันมากจนตกผลึกทางความคิดว่า พรรคเพื่อไทยจะเสนอแก้ รธน.โดยไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 ซึ่งก็เท่ากับแสดงเจตนารมณ์ไม่แก้ทั้งฉบับ จากนั้นเมื่อเข้ามาสู่การพิจารณาในชั้น กมธ. ปรากฎว่า กมธ.ก็มีเจตนารมณ์ชัดเจนเช่นกันว่า ไม่แตะหมวด 1 หมวด 2"
"ดังนั้น  ทั้งเจตนารมณ์ของพรรคการเมือง และเจตนารมณ์ของ กมธ.เห็นสอดคล้องต้องกันว่า การแก้ รธน.ปี 2560 นี้ไม่ต้องการแก้ทั้งฉบับ จึงแสดงเจตนารมณ์ไว้เป็นหลักฐานมาแต่แรกเริ่ม"
"ประการสำคัญต่อมาก็คือ คำวินิจฉัยของศาล รธน. ที่ได้วางบรรทัดฐานกระบวนการแก้ รธน.ไว้นั้น ศาล รธน.เคยมีคำวินิจฉัยที่ 18 - 22/2555 ไว้ ซึ่งเป็นคำวินิจฉัยตาม รธน.ปี 2550 แต่ปัจจุบัน รธน. ปี 2550 ถูกยกเลิกไปแล้ว และใช้ รธน. ปี 2560 อยู่ โดยกระบวนการแก้ไข รธน.ล้วนเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน รธน.ปี 2560 มาตรา 256 ทุกประการ เฉพาะอย่างยิ่ง นอกจากความเห็นของพรรคการเมืองทุกพรรค, นโยบายรัฐบาล, กมธ.แก้ รธน. และรัฐสภา ล้วนมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันจนรัฐสภาพิจารณาญัตติแก้ รธน.วาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้วดังกล่าวข้างต้น"     
"ประเด็นหรือปัจจัยสำคัญที่สุดที่ศาล รธน. ควรนำมาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยในประการสุดท้าย เป็นความเห็นทางสังคม และความเห็นทางการเมือง ทั้งจากประชาชนในประเทศ และชาวโลก นั่นก็คือ "ความเชื่อมั่นประเทศ" แม้เป็นนามธรรม แต่ก็สำคัญยิ่งในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประชาคมโลก กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกติกาสูงสุดของประเทศ ถ้ากติกาที่ออกมาภายหลังการรัฐประหารไม่เป็นธรรม ไม่เป็นกลาง  เอารัดเอาเปรียบกัน และไม่เป็นประชาธิปไตย เห็นได้ชัดว่ากระทบความเชื่อมั่นประเทศอย่างยิ่ง ทั้งความเชื่อมั่นของประชาชนในประเทศ ตลอดจนความเชิ่อมั่นของชาวโลก ซึ่งส่งผลด้อยค่าประเทศไทยให้ตกต่ำในสายตาชาวโลกลงอย่างมาก"
"ปัจจุบันทุกพรรคการเมืองซึ่งมาจากประชาชนล้วนมีมติเห็นชอบกับการแก้ รธน. รัฐบาลก็แถลงนโยบาย มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ รธน. รัฐสภาก็ได้ดำเนินการพิจารณาร่าง รธน.ของ กมธ.ในวาระที่ 2 แล้วเสร็จไปเมื่อ 25 ก.พ.64 ที่ผ่านมา เหลือเพียงขั้นตอนให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ วาระที่ 3 ใน 17 มึ.ค.64 เท่านั้น"
"ด้วยข้อมูลและเหตุผลที่ไล่เรียงมาเป็นลำดับ ทั้งนี้ ยังไม่รวมการเรียกร้องการแก้ รธน.จากภาคประชาชน นิสิต นักศึกษา ผมจึงยังเชื่อว่า ศาล รธน. จะร่วมกันหาทางออกจากปัญหา เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นประเทศ  คลี่คลายวิกฤตรัฐธรรมนูญลงได้" 
"ผมและประชาชนจำนวนมาก ยังมีความหวังครับว่าประเทศไทยจะมี รธน.ของประชาชนในเร็ววัน ไม่อยากไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ เสียทั้งเวลา เสียทั้งงบประมาณ ที่สำคัญ เป็นการดูถูกประชาชน เหมือนเล่นปาหี่ หลอกลวงกันกลางวันแสก ๆ หากญัตติแก้ รธน.ต้องแท้งลงเสียก่อน"
"ขอคนไทยช่วยกันภาวนาว่า ในการแก้ไข รธน.จากนี้ไปจะเป็นไปด้วยความราบรื่น เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม"