ปิ๊งไอเดีย "อัคคชา" ผู้สมัครนายกเทศบาลนครโคราช นำผู้สมัคร สท. โคราชมหานคร ลงพื้นที่ตั้งจุดรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาชุมชนเมืองเพื่อรวบรวมนำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณบริหารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

 27 ก.พ.64 บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา ซึ่งเป็นเทศบาลที่มีงบบริหารจัดการมากที่สุดในพื้นที่ 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นอันดับ 7 ของประเทศไทย ประกอบด้วยผู้สมัครเลือกตั้งนายก ฯ เบอร์ 1 นายอัคคชา พรหมสูตร สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง กลุ่มโคราชมหานคร, เบอร์ 2 นายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มโคราชชาติพัฒนา, เบอร์ 3 นายจักริน เชิดฉาย อดีตประธานหอการค้านครราชสีมาและประธานแนวร่วม กปปส.นครราชสีมา กลุ่มโคราชเพื่อโคราช และ เบอร์ 4 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ อดีตรองประธานสภา ทน.นครราชสีมา กลุ่มเทศบาลก้าวหน้า

ผู้สมัครนายกฯเล็ก ตั้งจุดรับฟังเสียงปัญหาชุมชนเมือง

โดยที่วัดหงษาราม เขตเลือกตั้งที่ 2 นายอัคคชา พรหมสูตร ผู้สมัครนายก เบอร์ 1 นำผู้สมัคร สท.กลุ่มโคราชมหานคร ลงพื้นที่หาเสียงออกพบปะประชาชนที่มีที่ทำกินและมีบ้านพักอาศัยในเขตพื้นที่ตะเข็บเมือง พร้อมเปิดจุดรับฟังความคิดเห็น "อยากให้กลุ่มโคราชมหานคร นำงบประมาณไปพัฒนาด้านไหนมากที่สุด" โดยให้ประชาชนนำลูกเทนนิสไปหย่อนลงช่องหัวข้อต่างๆ ตามความต้องการ ได้แก่ 1.ความปลอดภัย (เทศกิจ ป้องกันภัย อัคคีภัย กล้อง CCTV ) 2.การศึกษา (เตรียมพร้อมก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม อาชีวะ) 3.การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ 4.คุณภาพเมือง ไฟฟ้า ถนน สวนสาธารณะ กำจัดขยะ บำบัดน้ำเสีย 5.วัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬา การท่องเที่ยว ตลาดสดและจัดเวทีปราศรัยชี้แจงนโยบายการพัฒนาเมืองโคราช

นายอัคคชา เปิดเผยว่า นโยบาย 4 C สามารถทำได้ทำจริงภายใน 90 วัน ประกอบด้วย 1.Clean การบริหารต้องสะอาดโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตัวเมืองต้องสะอาดเรียบร้อย 2. Convenient สะดวกสบาย ขณะนี้เกิดปัญหาพื้นผิวถนนไม่เรียบ น้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก โดยนำเสนออุโมงค์น้ำใต้พื้นดินเพื่อเร่งระบายน้ำ 3.City of safety ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั้ง 91 ชุมชน เพื่อป้องปรามปัญหาสังคมทุกมิติ และ 4.Care ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โครงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจซบเซา ปรับภูมิทัศน์และเพิ่มทางเดินทางริมถนนราชดำเนินให้ใหญ่ขึ้นเหมือนถนนข้าวสาร เพื่อจัดกิจกรรมถนนคนเดินทุกวันเสาร์-อาทิตย์ กระตุ้นการซื้อขายในเขตตัวเมืองเก่าและเพิ่มลานกิจกรรมให้คนเมืองอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้กลุ่มโคราชมหานคร ขออาสารับใช้ชาวโคราช เพื่อยกระดับเทศบาลให้ติดลำดับ 1 ใน 5 ของเทศบาลนคร 30 แห่ง

ผู้สมัครนายกฯเล็ก ตั้งจุดรับฟังเสียงปัญหาชุมชนเมือง

ทั้งนี้จากการพื้นที่พบแต่ละเขตมีปัญหาความเดือดร้อนหลากหลาย เช่น เขต 1 เศรษฐกิจซบเซา เขต 2 เขต 3 ปัญหาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และเขต 4 ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ส่วนจุดรับฟังเสียงความต้องการเป็นการสำรวจความเดือดร้อนสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงในชุมชนเขตเมือง เพื่อรวบรวมนำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณบริหารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้สมัครนายกฯเล็ก ตั้งจุดรับฟังเสียงปัญหาชุมชนเมือง