นิด้าโพล เปิดผลสำรวจ เผยประชาชนรู้ประวัติ-ความสำคัญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาลดน้อยลง เมื่อเทียบกับปี 2560 เช่นเดียวกับที่เห็นด้วยว่า คนไทยห่างไกลศาสนา และยึดถือความกตัญญูน้อยลง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "วันมาฆบูชาและ วันกตัญญูแห่งชาติ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,314 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับวันมาฆบูชาและวันกตัญญูแห่งชาติ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0
จากการสำรวจเมื่อถามถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการประกาศให้วันมาฆบูชาเป็น "วันกตัญญูแห่งชาติ" พบว่า ร้อยละ 83.56 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ขณะที่ ร้อยละ 16.44 ระบุว่า ทราบ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจวันมาฆบูชา โอวาทปาฏิโมกข์: หลักธรรมที่ควรปฏิบัติภายใต้สังคมไทยในยุคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ทราบมีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อคำกล่าวที่ว่า "ทุกวันนี้คนไทยยึดถือความกตัญญู ต่อบุพการี น้อยลง" พบว่า ร้อยละ 44.37 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 24.96 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 11.57 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 18.04 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 1.06 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ
เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อคำกล่าวที่ว่า "ทุกวันนี้คนไทยยึดถือความกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ (ที่ไม่ใช่บุพการี) น้อยลง" พบว่า ร้อยละ 40.41 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 27.55 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 13.24 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 18.11 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 0.69 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ
ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อคำกล่าวที่ว่า "ทุกวันนี้คนไทยยึดถือความกตัญญู ต่อแผ่นดิน/ประเทศ น้อยลง" พบว่า ร้อยละ 37.44 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 21.77 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 12.18 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 24.81 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 3.80 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ
สำหรับการรับรู้ของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาใน "วันมาฆบูชา" พบว่า ร้อยละ 51.92 ระบุว่า ทราบ (สามารถระบุได้ถูกต้องว่า เป็นวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 และมีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรง จากพระพุทธเจ้า (เอหิภิกขุอุปสัมปทา)) ขณะที่ ร้อยละ 48.08 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจวันมาฆบูชา โอวาทปาฏิโมกข์: หลักธรรมที่ควรปฏิบัติภายใต้สังคมไทยในยุคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ทราบ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธกับคำกล่าวที่ว่า "ทุกวันนี้ชาวไทยพุทธห่างไกลศาสนา" พบว่า ร้อยละ 35.28 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 27.36 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 14.48 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 20.24 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และ ร้อยละ 2.64 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ

"นิด้าโพล" ชี้คนไทยยึดถือ "ความกตัญญู" น้อยลง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด