ชาวระนอง เฮ! "วราวุธ" ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง ยุติปัญหายืดเยื้อกว่า 30 ปี หลังชาวบ้านกว่า 900 ครัวเรือน หลายพันคน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุยเดือดร้อน พร้อมมอบ "กรมทะเล" เร่งรัดเสนอ ครม.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
กรณีการช่วยเหลือชาวบ้านกว่า 900ครัวเรือน หลายพันคน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว  และป่าคลองเกาะสุย ต. บางริ้น อ. เมืองระนอง จ.ระนอง รวม 3 แปลง เนื้อที่ประมาณ 484ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้รับอนุญาตเดิมจากกรมป่าไม้และขณะนี้ใบอนุญาตหมดอายุนานแล้วทำให้ไม่สามารถต่ออายุการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวได้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านโดยได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนองโดยได้แต่งตั้งคณะทำงาน ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และจังหวัดระนองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแนวทางแก้ปัญหาซึ่งคณะทำงานได้เสนอแนวทางดำเนินการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย(บางส่วน) ส่งมอบให้กรมธนารักษ์รับไปดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป


ทส.เร่งแก้ปัญหาที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง

        นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังพิธีมอบหนังสืออนุญาตจัดที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ คทช.และมอบเงินอุดหนุนให้กับชุมชนชายฝั่ง ว่า วันนี้ (25กุมภาพันธ์ 2564) ตนได้ลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและได้มามอบหนังสืออนุญาตจัดที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ คทช. ในพื้นที่  12 ชุมชน 6จังหวัด เนื้อที่รวมกว่า 87 ไร่พร้อมทั้งได้มอบเงินอุดหนุนให้กับชุมชนชายฝั่ง อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนองที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องให้แก้ไขปัญหามากว่า30 ปีรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางคณะอนุกรรมการจัดที่ดินจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นโดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานร่วม พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา   โดยคณะทำงานได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนองเห็นควร ให้ดำเนินการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย(บางส่วน) ท้องที่ ต. บางริ้น อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 


ซึ่งเป็นพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้รับอนุญาตเดิม จำนวน 3แปลง เนื้อที่ 484 ไร่ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านที่ประชุมอนุกรรมการจัดที่ดินให้ความเห็นชอบแล้วตนได้มอบหมายให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัด ติดตาม ประสานการดำเนินการทุกขั้นตอนโดยเฉพาะในส่วนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย กรมทช.เป็นผู้รับผิดชอบ และหากจำเป็นต้องประสานหน่วยงานอื่นตนได้ย้ำให้เร่งปฏิบัติโดยทันที สุดท้ายตนอยากให้พี่น้องประชาชนทั้ง 900ครัวเรือน มั่นใจว่า รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และเต็มกำลังเราไม่เคย นิ่งนอนใจกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตนยังมั่นใจเสมอมาว่าหากเราสามารถสร้างสมดุลระหว่าง การใช้ประโยชน์และการสงวนรักษา "คนสามารถอยู่กับป่าได้"ซึ่งที่ผ่านมา พวกเราร่วมมือช่วยกันได้อย่างจริงจังและเข้มแข็งทำให้พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศเพิ่มขึ้นกว่า200,000 ไร่ซึ่งตนก็จะพยายามขับเคลื่อนและผลักดันให้งานด้านการอนุรักษ์ผืนป่าไม่ว่าจะเป็นป่าบกหรือป่าชายเลน ร่วมกับพี่น้องประชาชนให้ผืนป่าประเทศไทยสมบูรณ์และคงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน สืบไป          

ทส.เร่งแก้ปัญหาที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมทช.ได้กำหนดแผนจัดที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดระนองใน 5อำเภอ 52 ชุมชน เนื้อที่ 1,114ไร่ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านกว่า 1,835 ครัวเรือน 5,909 คนโดยปัจจุบันออกใบอนุญาตแล้ว 8 ชุมชน เนื้อที่ 105ไร่ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรแล้ว 457 ครัวเรือน 1,566 คนสำหรับการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชุมชนเมืองระนองกว่า900 ครัวเรือน กรมทช.ได้เร่งรัดดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบัน กรมทช.ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้รับอนุญาตเดิมจำนวน3. แปลง เนื้อที่ 484. ไร่เรียบร้อยแล้วและได้ประสานส่งเรื่องให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติฯ(บางส่วน)ดังกล่าวเพื่อมอบให้กรมธนารักษ์รับไปบริหารจัดการพื้นที่ตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

         อย่างไรก็ตามตนได้ประสานหารือกับนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวเพื่อส่งมอบพื้นที่ที่ได้เพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ(บางส่วน)ให้กรมธนารักษ์ซึ่งนางศุกร์ศิริบุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ได้กล่าวในโอกาสเดียวกันนี้ว่าหลังจากได้รับมอบพื้นที่นี้แล้วกรมธนารักษ์จะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชาที่ได้ใช้ประโยชน์อยู่เดิมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ตามระเบียบของกรมธนารักษ์ ต่อไปซึ่งตนคาดว่าจะสามารถพัฒนาสาธารณูปโภค สร้างความเจริญ  ด้านสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่แห่งนี้และให้พี่น้องประชาชนชุมชนเมืองระนองมีความสุข ตลอดไป  

ทส.เร่งแก้ปัญหาที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง

ทส.เร่งแก้ปัญหาที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนองlogo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด