จังหวัดมหาสารคามประชุมร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 และสื่อมวลชนในจังหวัดมหาสารคามเพื่อหารือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ลดผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชน กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และมีผู้ป่วยหลายรายในพื้นที่

หลังจากจังหวัดมหาสารคามได้พบผู้ติเชื้อไวรัสโควด-19 จากข้อมูลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 24  ก.พ.64  ผู้ติดเชื้อ 0 ราย  ผู้ป่วยระลอกใหม่ สะสม 20 ราย ระลอกแรก สะสม 1  ราย รวม 21 ราย  กำลังรักษาระลอกใหม่ 18 ราย รักษาระลอกใหม่ 1 ราย เสียชีวิตระลอกแรก 1 ราย เสียชีวิตระลอกใหม่ 1 ราย  ทำให้ประชาชนวิตกหรือจิตตก ดังนั้น จังหวัดมหาสารคามประชุมร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 และสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ ในจังหวัดมหาสารคามเพื่อหารือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวสาร และควรนำข่าวสารที่แท้จริงออกมานำเสนอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ลดผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชน กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

มหาสารคามทำความเข้าใจสื่อเสนอข่าวช่วงวิกฤตโควิด
ทำให้ประชาชน จ.มหาสารคาม ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ชาวมหาสารคามหลายคนวิตกกังวล โดยเฉพาะการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ส่งผลกระทบกับสุขภาพจิตและวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินมาตรการและขับเคลื่อน การดำเนินงานของจังหวัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารภายใต้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิตของประชาชน จึงได้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ขึ้น


มหาสารคามทำความเข้าใจสื่อเสนอข่าวช่วงวิกฤตโควิด

               

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการ จ.มหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมี จิตแพทย์เฉพาะทางจิตเวชเด็กและ นักวิชาการสาธารสุข จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และสื่อมวลชนในจังหวัดมหาสารคาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยใช้แนะเน้นประชาสัมพันธ์  วัคซีนใจในชุมชน 4สร้าง คือ สร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย สร้างชุมชนให้รู้สึกสงบ  สร้างชุมชนให้รู้สึกมีความหวัง และ สร้างชุมชนที่เข้าใจและให้โอกาส โดย  สื่อสารให้ความรู้การดูแลตนเองครอบครัวและชุมชน กำหนดมาตรการความปลอดภัยร่วมกัน เช่นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เฝ้าระวัง ค้นหากลุ่มเสียง คัดกรองและกักตนเอง14 วัน สร้างชุมชนให้รู้สึกสงบ สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง  ชัดเจนสม่ำเสมอ สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลจิตใจตนเอง มหาสารคามทำความเข้าใจสื่อเสนอข่าวช่วงวิกฤตโควิด