ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร "อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ - สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์" เป็นพันตรีหญิง.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

24 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้
1. ว่าที่พันโท ภัทรพงศ์ เอกลาภ เป็น พันโท
2. ว่าที่พันตรี ภันธภัทร สายปัญญา เป็น พันตรี
3. ว่าที่พันตรีหญิง อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง
4. ว่าที่พันตรีหญิง สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง
5. ว่าที่ร้อยเอก สมศรี ผสม เป็น ร้อยเอก
6. ว่าที่ร้อยโท วสันต์ ผ่องสุข เป็น ร้อยโท
7. ว่าที่ร้อยโท ธนาพร โพธิ์ทอง เป็น ร้อยโท
ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 263 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 7 นายทหาร

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 7 นายทหาร

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด