อธิบดี สถ. มอบแนวทางปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2564 หวังยกระดับผลการประเมิน อปท. ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน เพิ่มสูงกว่าปี 2563 .

วานนี้ (23 ก.พ. 2564) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบแนวทางปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับหน่วยงานกำกับการประเมินฯ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ ZOOM

อธิบดี สถ. มอบแนวทางปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2564


อธิบดี สถ. กล่าวว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 นี้ มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินฯ 8,300 หน่วยงาน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 94.56 หรือ 7,849 หน่วย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐกลุ่มใหญ่ที่ผลการดำเนินงานจะส่งผลอย่างสำคัญ ขับเคลื่อนให้ผลการประเมิน ITA เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประเมินฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลคะแนนการประเมินฯ 85 คะแนนขึ้นไป
"ขอขอบคุณ ความมุ่งมั่นตั้งใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 7,849 แห่ง ที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ในปี 2563 ครบทุกแห่ง และเป็นที่ภาคภูมิใจในผลการประเมิน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพวกเรามีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงขึ้นเป็น 71.21 คะแนน เรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ที่ได้คะแนนติดอันดับ TOP TEN ของประเทศ รวมทั้งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 813 แห่ง ที่ได้คะแนนประเมินระดับ AA หรือระดับ A โดยมีคะแนนตั้งแต่ 95 หรือ 85 คะแนนขึ้นไป"
การดำเนินการประเมิน ITA ปี 2564 นี้ เป็นความท้าทาย ทั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ ในฐานะหน่วยกำกับการประเมินฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยประเมินฯ ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา ยกระดับผลการประเมินฯ ให้มีความก้าวหน้า มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์คะแนนให้ได้ 85 คะแนน เพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 62 และ 63
"ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ เป็นพี่เลี้ยง แนะนำให้คำปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ การให้บริการสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการประเมินฯ มีการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการสร้างระบบคุณธรรมที่เข้มแข็ง มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสริมสร้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต" อธิบดี สถ. กล่าว