สสจ.โคราช ผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนเต็มพิกัดแก้ปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ครอบคลุมเท่าทันยุคปัจจุบัน ให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ทั้งในสถาบันศึกษาและอยู่นอกระบบการศึกษา อายุ 13-14 ปี และ 15-19 ปีมีความเสี่ยงอย่างสูง

24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมลำตะคอง ชั้น 3 โรงแรมแคนทารี โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายแพทย์วิญญู  จันทร์เนตร รอง นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา พร้อมนางสาวบุญช่วย นาสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในฐานะหัวหน้างานควบคุมโรคเอดส์ สสจ.นครราชสีมา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2564 โดยมีบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และตัวแทนหัวงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 50 คน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานสร้างกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่ทำข้อมูลแม่วัยใสถอดบทเรียนเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม บูรณาการงานป้องกันการตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ซ้ำในช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี ป้องกันการแพร่ระบาดของเอชไอวีในวัยรุ่นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิผลรวมทั้งประเมินผลครบวงจรให้ผู้เผชิญปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง ร่วมเรียนรู้การใช้งาน LINE official account teen club สื่อสารเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม รวมทั้งและเป็นการเพิ่มช่องทางเข้าถึงการบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ 

ผนึกกำลังทุกภาคส่วนแก้ปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

นายแพทย์วิญญู ฯ รอง นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า เป็นการระดมความคิดเห็นและรวบรวมปัญหาสถิติข้อมูลจากการดำเนินการที่ผ่านมาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ไม่ใช่ปัญหาเชิงเดี่ยว แต่เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ซึ่งต้องการได้รับการแก้ไขตั้งแต่สถาบันครอบครัวชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,สาธารณสุขจังหวัด ,วัฒนธรรมจังหวัดสภาวัฒนธรรมจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเข้ามาร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 

ผนึกกำลังทุกภาคส่วนแก้ปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้คำแนะนำแนวคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นทั้งในสถาบันศึกษาและอยู่นอกระบบการศึกษา ต้องอายุ 13-14 ปี และ 15-19 ปีมีความเสี่ยงอย่างสูง หากบุคคลเหล่านี้เกิดปัญหา จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาคอยช่วยเหลือดังนั้นผู้ประสบปัญหาต้องไม่ได้เผชิญปัญหาเพียงลำพัง อย่างไรก็ตามยังต้องรวบรวมปัญหาซึ่งมีอีกหลายประเด็นทีจำเป็นต้องให้ความสำคัญติดตามและแก้ไขกันต่อไป พัฒนารูปการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบช่วยเหลือดูแลที่เหมาะสม ให้เท่าทันครอบคลุมต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่สังคมออนไลน์มีอิทธิพลและปัจจัยเสี่ยงก่อให้เกิดปัญหา

ผนึกกำลังทุกภาคส่วนแก้ปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร