แม่ฮ่องสอน- ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอน ลุยตรวจการทำแนวป้องกันไฟป่าและหมอกควันพิษ งบประมาณ 46 ล้านบาท ป้องกันการทุจริต อดีตขรก.เผยเป็นการละลายงบ ทำเสร็จแล้วไม่มีการกลับไปดูแล

นายชนก มากพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 12 หน่วยงาน ได้เดินทางมาร่วมประชุมตามแผนการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เชิงรุกจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณีป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษหมอกควันในอากาศ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำ จ.แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.แม่ฮ่องสอน


ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอนลุยตรวจสอบ-งบทำแนวป้องกันไฟป่า


โดยในที่ประชุม พ.ต.ท.ดร.ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.แม่ฮ่องสอน ได้แจ้งต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่า ตามแผนการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติ ในปีงบประมาณใหม่นี้ ทราบว่ามีการจัดสรรงบประมาณลงมาค่อนข้างมากเพื่อดำเนินการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีพื้นที่ป่ามากถึง 70 % ซึ่งตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเข้ามายังสำนักงาน ป.ป.ช. ตนจึงได้เชิญหน่วยงานเข้ามาบูรณาการร่วมกันตรวจสอบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการทำแนวกันไฟไปมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้หรือไม่ มีการจัดจ้างในลักษณะอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้ได้เนื้องานเหมาะสมกับงบประมาณที่จัดสรรลงไปและสามารถแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้อย่างแท้จริง


ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอนลุยตรวจสอบ-งบทำแนวป้องกันไฟป่า


หลังการประชุมได้บูรณาการกันออกตรวจสอบการทำแนวกันไฟในเขตรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เขตอุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่ ต.ผาบ่อง และ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยตรวจสอบดูทั้งสภาพการทำแนวกันไฟของเก่าเมื่อ 1-2 ปี และการทำแนวกันไฟในปีงบประมาณใหม่ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าในปีงบประมาณใหม่มีเพียงการทำแนวกันไฟในเขตบ้านปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ที่เสร็จเรียบร้อยตามความกว้าง 8 เมตร และความยาว 40 กิโลเมตรที่ระบุไว้ตามแผน ส่วนพื้นที่อื่น ๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการทำแนวกันไฟตามระยะเวลาที่กำหนด

ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอนลุยตรวจสอบ-งบทำแนวป้องกันไฟป่า
นายกัมปนาท ประจงพิมพ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การทำแนวกันไฟจะต้องถากถางพื้นที่ให้เตียน เป่าเชื้อเพลิงออกให้กว้างอยู่ระหว่าง 8-10 เมตร ตามสภาพพื้นที่ โดยเฉลี่ยต่อคนทำแนวกันไฟได้ประมาณ 100 เมตรต่อวัน มีการเข้าไปสำรวจพื้นที่ก่อนทำแนวกันไฟ อันดับแรกเน้นทำแนวกันไฟในพื้นที่อาศัยของสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ที่สำคัญ ซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าอย่างเข้มงวด รองลงมาเป็นบริเวณพื้นที่ป่าที่เกิดไฟไหม้บ่อยครั้งตามสถิติ ส่วนพื้นที่อื่น ๆ จะดูความเหมาะสมในแต่ละปี

ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอนลุยตรวจสอบ-งบทำแนวป้องกันไฟป่า
ฉะนั้นการทำแนวกันไฟแต่ละแนวจะมีทั้งการทำแนวกันไฟพลาดผ่านแนวเดิม และการทำแนวกันไฟในพื้นที่สำรวจใหม่ แต่ทั้งนี้จะต้องดูงบประมาณที่จัดสรรลงมาเพราะแต่ละปีมีจำนวนไม่เท่ากัน ซึ่งปัจจุบันทำแนวกันไฟอยู่ที่ 5,028 บาท ต่อ 1 กิโลเมตร


พ.ต.ท.ดร.ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวหลังตรวจสอบดูการทำแนวกันไฟแล้วว่า ในปี 2564 มีงบประมาณจากกรมป่าไม้ งบยุทธศาสตร์จังหวัดและงบจากโควิด-19 จัดสรรลงมา จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อจัดทำแนวกันไฟแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพิษจำนวน 46 ล้านบาทเศษ พื้นที่ความยาวทำแนวกันไฟในทุกอำเภอรวม 2,408 กิโลเมตร ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ระหว่างกระจายทำแนวกันไฟในทุกอำเภอ ในลักษณะการจ้างเหมาเสียส่วนใหญ่แต่มีข้อสังเกตว่าการทำแนวกันไฟระบุเฉพาะเป็นอำเภอ แต่ไม่ระบุว่าทำที่ใดอย่างไร ซึ่งตรงนี้อาจทำให้มีโอกาสทับซ้อนกันได้


ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอนลุยตรวจสอบ-งบทำแนวป้องกันไฟป่าทั้งนี้ การทำแนวกันไฟถ้าได้รับงบประมาณมาแล้วทำกันอย่างจริงจังจะสามารถป้องกันไฟป่าที่ลุกลามอย่างรุนแรงได้ ตรงนี้ทาง ป.ป.ช. จึงมีการเขียนแผนบูรณาการขึ้นมาเพื่อดูแลการป้องกันไฟป่าในระยะ 3 ปี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบทุกเดือน เป็นการตรวจป้องปรามให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ ป้องกันการทับซ้อน และดูว่าทำทัน หรือล่วงเวลาเสี่ยงกับการเกิดไฟป่าหรือไม่ เพื่อให้ได้แนวกันไฟที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่ากับงบประมาณแผ่นดิน และสามารถลดปัญหาไฟป่าและมลพิษให้แก่ชาวแม่ฮ่องสอนได้อย่างแท้จริง


ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอนลุยตรวจสอบ-งบทำแนวป้องกันไฟป่า


แหล่งข่าวอดีตข้าราชการใน จ.แม่ฮ่องสอน ระบุว่า งบทำแนวกันไฟ เป็นการละลายงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ เหตุผลคือ การทำแนวกันไฟ เมื่อทำเสร็จ ใบไม้ในป่าก็ร่วงหล่นลงมาทับแนวกันไฟที่ทำไว้ โดยไม่มีใครหวนกลับไปดูแลแนวกันไฟที่เคยทำไป ในอดีตการทำแนวกันไฟ ได้มีการมอบงบให้กับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านไปดำเนินการทำแนวกันไฟกันเอง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการเข้าไปตรวจสอบ ทำบ้างไม่ทำบ้าง จึงทำให้ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่วางไว้และส่อที่จะมีการทุจริตอย่างกว้างขวางป.ป.ช.แม่ฮ่องสอนลุยตรวจสอบ-งบทำแนวป้องกันไฟป่า