เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ เฮ! เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน 4 คืน กับ โครงการ โคกหนองนา โมเดล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์ จากสถานการณ์โควิด ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ทางรอดของเกษตรกรคือการเกษตรแบบครบวงจร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดรับสมัครเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการ 5 วัน 4 คืน กลับโครงการ โคกหนองนาโมเดล เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐาน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคโควิด-19 ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์ มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมและเกิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 22 อำเภอ โดยวันนี้มี นาย ธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาให้กำลังใจเปิดการอบรม เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้ จำนวน 104 คน 


โคกหนองนาโมเดลทางรอดภาคเกษตรหลังวิกฤติโควิด-19

โคกหนองนาโมเดลทางรอดภาคเกษตรหลังวิกฤติโควิด-19


นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การดำเนินงานตามโครงการได้เปิดรับสมัครครัวเรือนเป้าหมาย และกลุ่มแรงงานผู้ถูกเลิกจ้าง ทั้งสองกลุ่มต้องได้รับการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการทำทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลอย่างจริงจัง โดยในจังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดจัดอบรมทั้งสิ้น 14 รุ่น เข้าอบรมแบบค้างคืนรุ่นละ 5 วัน นอนค้าง 4 คืน โดยผู้ผ่านการอบรมจะไปปฏิบัติต่อในแปลงนาของตนเอง เป็นครูพาทำ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในหมู่บ้านตำบลนั้น ๆ โดยการอบรมจะมีทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นำพาทำตามฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ครบทั้ง 8 ฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย 1.ฐานฅนรักแม่ธรณี 2.ฐานฅนรักษ์แม่โพสพ ที่ให้ผู้เข้าฝึกอบรม รู้คุณค่าของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 3.ฐานฅนรักษ์ป่า เรียนรู้การปลูกป่า 5 ระดับ 4.ฐานคันนาทองคำ 5.ฐานฅนเอาถ่าน 6.ฐานฅนมีไฟ  7.ฐานฅนรักษ์สุขภาพ 8.ฐานฅนมีน้ำยา ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้นำไปปฏิบัติในแปลงของตนเองและเป็นครูพาทำ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบต่อไป


โคกหนองนาโมเดลทางรอดภาคเกษตรหลังวิกฤติโควิด-19โคกหนองนาโมเดลทางรอดภาคเกษตรหลังวิกฤติโควิด-19
  

นายธงชัย เจริญพานิชยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เนื่องจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบไปถึงวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุข ด้านการคมนาคม และอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดวิกฤติทางสังคมขนาดหนักไปทั่วโลก การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้หมู่บ้านเป็นรากฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเรือน และพัฒนาคนให้มีความรู้และปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีอาชีพ มีรายได้ในรูปแบบ โคกหนองนาโมเดล จึงเป็นทางรอดที่สำคัญที่พี่น้องจังหวัดศรีสะเกษ ควรน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

โคกหนองนาโมเดลทางรอดภาคเกษตรหลังวิกฤติโควิด-19
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด