จังหวัดขอนแก่น เร่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพสู้โควิด-19 สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนโคกหนองนา โมเดล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบะยาว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพสู้โควิด-19 สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน (โคก หนอง นา โมเดล) ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือจากตัวแทนเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบะยาว กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด - 19 ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และผู้นำชุมชน จำนวน 30 คน เพื่อเป็นการนำการขยายผลถ่ายทอดและสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพระดับตำบล


สร้างอาชีพชาวบ้าน สู้วิกฤตโควิด-19
สร้างอาชีพชาวบ้าน สู้วิกฤตโควิด-19


โดย เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบะยาว จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพภาคเกษตรกรรม ให้เป็นแหล่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อให้ดำรงชีพบนฐานวิถีชีวิตใหม่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี สามารถเลี้ยงตนเองได้ สร้างรายได้ให้ครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญกับการดำเนินการสร้างความมั่นคงทางอาหารในทุกตำบล ทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอในทุกพื้นที่ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ทั้งการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชผักสวนครัว โดยจังหวัดจะให้การส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้มีที่กินที่อยู่ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนได้มีอาหารที่สมบูรณ์แม้จะอยู่ในภาวะการว่างงานไม่มีงานทำ ซึ่งการดำเนินโคกหนองนาโมเดล ปัจจุบันมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก หากประชาชนที่สนใจสามารถศึกษาดูงานได้จากศูนย์การเรียนรู้ โคกหนอง นา โมเดล ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้

สร้างอาชีพชาวบ้าน สู้วิกฤตโควิด-19สร้างอาชีพชาวบ้าน สู้วิกฤตโควิด-19

สร้างอาชีพชาวบ้าน สู้วิกฤตโควิด-19

นางสาวศิราณี แก้วมณี เกษตรกรเจ้าของพื้นที่ เปิดเผยว่า แรกเริ่มเลี้ยงกุ้งฝอย เพื่อขายเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์แต่ประสบปัญหากุ้งตาย จึงนำมาทำเป็นอาหารสัตว์น้ำชั่งกิโลขาย และต่อมาได้เลี้ยงปู 3 สายพันธุ์ คือปูนา ปูพระเทพปูกำแพง เพื่อขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ คู่ละ 80-100 บาท ซึ่งได้ราคาดี ปัจจุบันลี้ยงปูนา หอยขม กุ้งฝอย ปลา แมงดานา ปลูกพืชผัก ผลไม้ และเปิดร้านอาหารพื้นบ้าน โดยนำผลิตผลที่ได้มาประกอบอาหาร สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก จำนวน 7 คน

สร้างอาชีพชาวบ้าน สู้วิกฤตโควิด-19