จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่7 อำเภอ เตรียมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริง ขณะที่จังหวัดตั้งเป้าหมายปี 64 จุดความร้อนไม่เกิน 4,305 จุด

แม่ฮ่องสอนซ้อมเสมือนจริงฝึกดับไฟป่า

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม สรุปสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การติดตามสถานการณ์และการประเมินผล รับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 อำเภอ

แม่ฮ่องสอนซ้อมเสมือนจริงฝึกดับไฟป่า




ผลการประชุม สรุป สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบจุดความร้อนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 20 ก.พ.64 มีจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 2,104 จุด คิดเป็นร้อยละ 12.67 ของจุดความร้อนสะสมปี 63 หรือคิดเป็นร้อยละ 25.34 ของค่าเป้าหมายปี 64 ซึ่งทางจังหวัดตั้งเป้าหมายปี 64 ไม่เกิน 4,305 จุดโดยอำเภอที่มีจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 1,021 จุด
และจากการวัดค่าฝุ่นละออง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 20 ก.พ.64 ตรวจพบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 5 วันค่าสูงสุดที่วัดได้เท่ากับ 85 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64 แต่ทั้งนี้ จะต้องมีการปรับข้อมูลให้มีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา และอาจจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกกับประชาชน ในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร


แม่ฮ่องสอนซ้อมเสมือนจริงฝึกดับไฟป่า


ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนราชการและทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงเกิดขึ้น จึงได้การเตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะทำการซ้อมเสมือนจริง เมื่อเกิดไฟป่า การเข้าระงับเหตุไฟป่า การจัดกำลังพลของหน่วยงาน การบัญชาการเข้าควบคุมไฟป่า ทั้งภาคพื้นดิน และการดับไฟป่าทางอากาศ บริเวณยอดเขาที่สูงชัน เต็มรูปแบบ
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ไฟป่าล่าสุดในพื้นที่ ของแม่ฮ่องสอน ยังคงมีการลอบเผาป่าอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้เกิดหมอกควันจากไฟป่า ลอยปกคลุมในแทบทุกพื้นที่ ซึ่งหากยังคงมีการเผาป่าต่อเนื่องอีกต่อไป คาดว่า ค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจะเป็นตัวชี้วัดว่า การแก้ไขปัญหาไฟป่า สัมฤทธิ์ผล ตามที่ได้มีการตั้งเป้าไว้หรือไม่