ปลัดวธ.มอบนโยบายผู้บริหาร-วัฒนธรรมจังหวัดใหม่ เร่งขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมช่วยเหลือเครือข่ายช่วงโควิด-19

นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเมื่อเร็วๆ นี้ว่า  ขอให้ผู้บริหารสป.วธ.และวัฒนธรรมจังหวัดใหม่ เร่งขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการสืบสาน รักษาและต่อยอดงานวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน เชื่อมโยงงานวัฒนธรรมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอให้ช่วยกันดูแลเครือข่ายทางวัฒนธรรมในช่วงเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการทำงานร่วมกัน การยกย่องให้เกิดกำลังใจ 

ปลัดวธ.มอบนโยบายผู้บริหาร-วัฒนธรรมจังหวัดใหม่ เร่งขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


อย่างไรก็ตาม ได้ฝากให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ทำงานโดยสุจริต บริหารองค์กร เครือข่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่มาปรับใช้กับการทำงานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อยอดสิ่งเก่าๆที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์ ขยายผลจนเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

ปลัดวธ.มอบนโยบายผู้บริหาร-วัฒนธรรมจังหวัดใหม่ เร่งขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ทั้งนี้ ผู้บริหารสป.วธ.และวัฒนธรรมจังหวัดใหม่ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศครั้งนี้ มีจำนวน 8 ราย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 42/2564 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(สป.วธ.) ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดวธ.และวัฒนธรรมจังหวัด (วธจ.) ได้แก่ 
1.นางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี กองการต่างประเทศ สป.วธ. เป็นผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป.วธ. 
2.นายวินัย วรวัตร์ ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สป.วธ.เป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วธ. 
3.นางกฤษณา สิทธิราช นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.)ลพบุรีเป็นวธจ.ลพบุรี 
4.นางบุญชู สาดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สวจ.สุโขทัย เป็นวธจ.สุโขทัย
5.นางประสพสุข กันภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มวางแผนและพัฒนาระบบการตรวจราชการ กองตรวจราชการ สป.วธ.เป็นวธจ.ตาก 
6.สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สวจ.พะเยาเป็นวธจ.สกลนคร 
7.นางสุวิภา ปุณณะเวส นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สวจ.พระนครศรีอยุธยาเป็นวธจ.สระแก้ว 

ปลัดวธ.มอบนโยบายผู้บริหาร-วัฒนธรรมจังหวัดใหม่ เร่งขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ปลัดวธ.มอบนโยบายผู้บริหาร-วัฒนธรรมจังหวัดใหม่ เร่งขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ขณะเดียวกันได้ลงนามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ 112/2564 เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายราเมศ ลิ่มสกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นวธจ.อำนาจเจริญ

ปลัดวธ.มอบนโยบายผู้บริหาร-วัฒนธรรมจังหวัดใหม่ เร่งขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี