สถานการณ์ปัจจุบันทำให้ VDO Conference กลายเป็นช่องทางหลักที่หลายองค์กรให้ความสนใจและใช้เป็นช่องทางในการทำงานร่วมกับชุมชน โดยแกนนําชุมชนตําบลเสม็ดใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมผ่านระบบ VDO Conference

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำรงชีวิตของคนเรามากขึ้นจากโลกที่ดูกว้างใหญ่กลับเล็กลงไปในถนัดตาเมื่อการสื่อสารที่ไร้พรมแดนไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เสมือนว่าอยู่ใกล้กันแค่เอื้อมมือยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ไวรัส Covid-19 กำลังระบาดอย่างต่อเนื่องเสมือนเป็นตัวเร่งที่ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้สังคมต้องเว้นระยะห่างทางกายภาพเทคโนโลยีดิจิทัลจึงกลายเป็นทางรอดใหม่ในการทำงานโดยเฉพาะเรื่องการติดต่อสื่อสารการประชุมผ่าน VDO Conference เป็นช่องทางหนึ่งที่มีมานานแล้วในสังคมแต่ไม่ค่อยแพร่หลายนักในอดีต 

อบต.เสม็ดใต้ยุคใหม่

แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ VDO Conference กลายเป็นช่องทางหลักที่หลายองค์กรรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เอง หันมาให้ความสนใจและใช้เป็นช่องทางในการทำงานร่วมกับชุมชนมากขึ้นเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินต่อได้ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี VDO Conference จะเข้ามาช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นแต่ก็มีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หลายอย่างเนื่องจากจัดทางไกล เช่น ความพร้อมของ Speaker,ความสนใจของผู้เข้าร่วม, อินเทอร์เน็ต และความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่างๆ นี่จึงเป็นโจทย์สำคัญของทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่จะทำอย่างไรให้ประสบการณ์แบบVirtual สามารถสร้างประสบการณ์และความเข้าใจที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมได้โดยไม่จำเป็นต้องทำในรูปแบบเดิมในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างการเรียนรู้ การเข้าถึงได้กับคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย และจะทำอย่างไรให้คนที่กลัวการใช้เทคโนโลยีสามารถก้าวข้ามความกลัวได้


อบต.เสม็ดใต้ยุคใหม่

ซึ่งที่ผ่านมาเทคโนโลยีดิจิทัลถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนในชุมชนท้องถิ่นทั้งในระดับชุมชนเมืองและชุมชนชนบทสามารถเข้าถึงได้ยาก มีอุปสรรคที่ยังปิดกั้นไม่ให้คนและธุรกิจเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในการใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้กระบวนการจัดกิจกรรมการประชุมอย่างมีส่วนร่วมตามหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Admin จะมาขยายความเรื่องงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในครั้งต่อไป)จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference เพื่อปิดจุดอ่อนของช่องว่างทางเทคโนโลยีให้ชุมชนสามารถเกิดการเรียนรู้ก้าวข้ามความกลัวเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็น SMARTCOMMUNITY ได้ ดั่งเช่นการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนตําบลเสม็ดใต้ (การเขียนแผนปฏิบัติการ)ที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดกิจกรรมผ่านระบบ VDO Conference ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินขีดความสามารถ/ศักยภาพด้านต่างๆ ของชุมชนและกำหนดกรอบการเขียนแผนปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่และแกนนำชุมชนตำบลเสม็ดใต้ ภายใต้การร่วมกันใช้ความรู้และต้นทุนในชุมชนเชื่อมผสานกับความรู้เชิงวิชาการ / เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนโดยมีแกนหลักในการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างพื้นที่ใหม่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพคน ติดอาวุธทางปัญญา นำไปสู่การลดช่องว่างของสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในสังคมอย่างทั่วถึง

อบต.เสม็ดใต้ยุคใหม่