เปิดแล้วสวนดอกมากาเร็ต สวนดอกไม้สมาร์ทฟลาวเวอร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีทั้งความสวยงาม ความรู้เรื่องการปลูกดอกไม้ และแปลงงานวิจัยเรื่องดอกไม้ใช้ทำยา หนุนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ

ที่อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเปิดแปลงดอกมากาเร็ตสีม่วง  ดอกคัตเตอร์และดอกทานตะวัน ตามโครงการ KKU Smart Flower Farm ที่กำลังออกดอกสวยงาม  ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อให้ชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวได้ชมผลงานรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข.กล่าวว่า  นโยบายการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   พ.ศ. 2563-2566 เน้นการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการทำวิจัยมุ่งเน้นและส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ ที่ทำงานเป็นทีมวิจัย และการทำวิจัยต่อเนื่อง   เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ   อีกทั้งเพิ่มจำนวนนักวิจัยและโอกาสของนักวิจัยให้ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการข้ามศาสตร์และสาขาวิชา ผ่านกรอบการดำเนินการ แนวทางการสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยรูปแบบโปรแกรมวิจัย   เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาระดับโลก 


สวนดอกไม้สมาร์ทฟลาวเวอร์ รวมความสวยงามและงานวิจัยไว้ด้วยกัน


สวนดอกไม้สมาร์ทฟลาวเวอร์ รวมความสวยงามและงานวิจัยไว้ด้วยกัน


"สำหรับแปลงปลูกดอกไม้  ถือเป็นหนึ่งแผนงานการจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ ซึ่งถือเป็นการปรับแปลนหลักสูตรการศึกษาให้เข้ากับสถานการณ์ รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  ที่มีแนวคิดหลักคือการพัฒนาหลักสูตรให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ เน้นทักษะที่จำเป็นในอนาคต โดยเฉพาะความรู้ด้านเทคโนโลยี   ซึ่งแปลงดอกไม้นี้จึงถือหลักสูตรที่มีการบูรณาการ ในชื่อว่าหลักสูตรเกษตรนวัตกรรม กับแปลงดอกไม้ในระบบอัจฉริยะ"รศ.นพ.ชาญชัย  กล่าวสำหรับ โครงการ KKU Smart Flower Farm ของคณะเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการวิจัยรูปแบบ Research Program แผนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ  เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีความแม่นยำสูง ควบคุมและสั่งการได้ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภาคการเกษตร ผ่านการจัดทำแปลงไม้ตัดดอกในระบบเกษตรอัจฉริยะ ทั้งระบบการให้น้ำ การจัดการปุ๋ยและธาตุอาหาร การตรวจวัดค่าความเป็นกรดเบส และค่าการนำไฟฟ้า หรือค่าเกลือของดิน โดยข้อมูลถูกเชื่อมโยงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และบันทึกข้อมูลจัดเก็บในคลาวน์ โดยเกษตรกรผู้ใช้งาน สามารถควบคุม สั่งการได้แบบ real time ผ่านแอพพลิเคชั่นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน

สวนดอกไม้สมาร์ทฟลาวเวอร์ รวมความสวยงามและงานวิจัยไว้ด้วยกัน
 

สวนดอกไม้สมาร์ทฟลาวเวอร์ รวมความสวยงามและงานวิจัยไว้ด้วยกัน

นอกจากนี้นักศึกษาได้ เลือกดอกไม้ที่มีศักยภาพ คือ ดอกมากาเร็ต  พืชสกุลเดียวกับดอกเบญมาศ มีสีโทนชมพู ไปจนถึงม่วงอ่อน สีสันสดใส   กำลังได้รับความนิยมอ  ทั้งในการปลูกประดับแปลงพัฒนาภูมิทัศน์ และการใช้เป็นไม้ตัดดอก ขณะเดียวกันไม้ดอกดังกล่าวยังมีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบในช่องปากและบรรเทาอาการปวดจึงอาจมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพืชสมุนไพร และเครื่องดื่มสุขภาพได้ในอนาคต 

สวนดอกไม้สมาร์ทฟลาวเวอร์ รวมความสวยงามและงานวิจัยไว้ด้วยกัน