น่าน - หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยทหารพัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในการพัฒนาทาสีโรงเรียนบ้านดอนเฟืองหมู่ที่ 2 บ้านดอนเฟือง ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1น่าน ให้สะอาดสวยงาม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นพค.31นำกำลังพลจิตอาสาพัฒนาทาสีร.ร.ให้สะอาดสวยงาม

ที่โรงเรียนบ้านดอนเฟืองหมู่ที่ 2 บ้านดอนเฟือง ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 น่าน พ.อ.รฐนนท์ รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชากองทัพไทย นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์นพค.31นำกำลังพลจิตอาสาพัฒนาทาสีร.ร.ให้สะอาดสวยงาม


 ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนบ้านดอนเฟือง มี 4 หมู่บ้าน ที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษา โดยเปิดสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีเด็กเข้ารับการศึกษา ทั้งหมด รวม 52 คน โดยมีบุคลากรโรงเรียน ผู้อำนวยการ 1 คน ข้าราชการครู 3 คน นักการภารโรง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  เพื่อให้โรงเรียนสะอาดสวยงาม การซ่อมแซมปรับปรุง อาคารโรงอาหาร ศาลาพักผ่อน 


นพค.31นำกำลังพลจิตอาสาพัฒนาทาสีร.ร.ให้สะอาดสวยงามพร้องทั้งทาสีภายในและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารเรียน รวมทั้งการทาสีกำแพงของโรงเรียน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน และเกิดความสะอาดสวยงาม โดยได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของจิตอาสา โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนจิตอาสา และเด็กนักเรียนในพื้นที่ กว่า 350 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสร้างความดีใจให้กับเด็กนักเรียน คณะครู พ่อแม่ผู้ปกครองประชาชน ตำบลเรือง เป็นอย่างมากนพค.31นำกำลังพลจิตอาสาพัฒนาทาสีร.ร.ให้สะอาดสวยงาม
นพค.31นำกำลังพลจิตอาสาพัฒนาทาสีร.ร.ให้สะอาดสวยงาม


ทั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุข ของประชาชน เป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเสริมสร้างจิตใจให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของสถาบันหลักของชาติ ให้คงอยู่สืบไปนพค.31นำกำลังพลจิตอาสาพัฒนาทาสีร.ร.ให้สะอาดสวยงามlogo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด