ลำปาง - นายกอบจ.ลำปาง แถลง 9 นโยบายต่อสภาในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก เน้นยึดหลัก 4 ประการ สร้างความฮือฮา ดึง "นิติภูมิ นวรัตน์" เสริมทัพบริหารงาน นั่งเป็นที่ปรึกษานายกฯ

ตั้ง"นิติภูมิ นวรัตน์"ที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปาง

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.ลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง นำคณะผู้บริหารแถลงนโยบาย ต่อสภาฯ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งก่อนแถลงนโยบายได้มีการแนะนำคณะผู้บริหาร รองนายกฯ แต่ที่ฮือฮา คือมีการเปิดตัว ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ หรือนิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย อดีตส.ส.บัญชีรายชื่ิอ พรรคเพื่อไทย เป็นที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง
ตั้ง"นิติภูมิ นวรัตน์"ที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปางต่อมานางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกอบจ.ลำปาง ได้แถลงนโยบาย 9 นโยบายหลักต่อสภาฯ ได้แก่ 1.นโยบายด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และอุตสาหกรรม 2.นโยบายด้านการท่องเที่ยว 3.นโยยายด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 4.นโยบายด้านสาธารณสุข 5.นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและวะฒนธรรม 6.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 7.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.นโยบายพัฒนาการเมืองและการบริหาร และ 9.นโยบานฝยด้านความร่วมมืิอกับองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้ง"นิติภูมิ นวรัตน์"ที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปาง

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกอบจ.ลำปาง กล่าวว่า นโยบายการบริหารอบจ.ลำปาง เป็นการบริหารให้สอดคล้องสัมพันธ์กับนโยบายรัฐบาล แผนการพัฒนาจังหวัด สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและความต้องการของท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่และแนวทางในการจัดระบบบริการสาธารณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยยึดหลัก 4 ประการ คือ 1.หลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2.หลักความเหมาะสม และคุ้มค่า 3.หลักความทั่วถึง เท่าเทียมกันและความเป็นธรรม 4.หลักการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็น

ตั้ง"นิติภูมิ นวรัตน์"ที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปาง