ม.จ.จุลเจิม ส่งโพสต์ถามตรงๆ "ตุลาการ" 8 ข้อปล่อยผู้ทำความผิด ม.112 ได้ประกันตัวทำผิดซ้ำ จงใจหรือประมาทเป็นภัยต่อสถาบันฯ ออกปล่อยตัวออกมา ก็ทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก .

 

2 กุมภาพันธ์ 2564  ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ "ท่านใหม่" ส่งโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพร้อมตั้งคำถามแปดข้อหลักๆ สำคัญๆ ถึง "ตุลาการ" ในประเด็นที่มีการให้ประกันตัวผู้กระทำความผิดมาตรา 112 ออกมาทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก ผมในฐานะประชาชนเกิดความสงสัยหลายๆ ประการ จึงขอฝากคำถามไว้ดังนี้ข้อหนึ่ง 


การที่ตุลาการปล่อยให้ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 112 ได้รับการประกันตัว แล้วออกมาทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกถือว่าตุลาการบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองเป็นภัยความมั่นคงแห่งรัฐและสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่อย่างไร

ข้อสอง 


หากตุลาการบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิดความเสียหายตามข้อ 1 ประชาชนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะดำเนินการไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้มีการดำเนินการฟ้องร้องตุลาการผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่มีการปล่อยให้มีการประกันตัวให้จำเลยออกมากระทำผิดในมูลฐานความผิดเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือมีช่องทางทางกฎหมายใดๆ ที่จะดำเนินคดีกับตุลาการได้หรือไม่ ผมอยากรู้จริงๆครับหากมีผู้รู้ทางกฎหมายท่านใดจะกรุณาอธิบายให้ผมและสังคมได้กระจ่างจะเป็นเรื่องที่สังคมอยากทราบมากครับ"ท่านใหม่"โพสต์ถาม "ตุลาการ" กรณีปล่อยผู้ทำความผิด ม.112 ทำผิดซ้ำ!!ข้อสาม 


การปล่อยให้ผู้กระทำผิด ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก เป็นปัญหากับชาติและความมั่นคงของชาติตุลาการต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมหรือไม่ประชาชนหรือสังคมมีสิทธิที่จะตั้งข้อสงสัยได้หรือไม่ว่าตุลาการมีส่วนต้องรับผิดชอบต่อความวุ่นวายในการยุยงปลุกปั่นให้เกิดการล้มล้างระบอบการเมืองการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วย

ข้อสี่ 


การที่ตุลาการได้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยแต่กลับปล่อยตัวผู้ต้องหาให้ได้รับการประกันตัวออกมากระทำผิดในการทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติองค์พระประมุขของชาติ ซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นการสมควรหรือไม่ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ แต่กลับไม่สามารถปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการรักษาความยุติธรรม ตามหน้าที่ให้ดี เคร่งครัด และเป็นธรรม

ข้อห้า 


ตุลาการได้รักษาหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมในการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 112 ได้อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมสักแค่ไหนการได้รับการประกันตัวเป็นส่วนมากหรือแทบทั้งหมดประชาชนหรือสังคมอาจจะตั้งคำถามได้หรือไม่ว่าการกระทำของตุลาการดังกล่าวมีส่วนที่ทำให้เกิดการกระทำผิดซ้ำเพราะไม่เกรงกลัวว่าจะต้องได้รับโทษคุมขังจึงทำให้ผู้กระทำผิดและผู้ที่ตั้งใจกระทำความผิดซ้ำตามมาตรา 112 เกิดความย่ามใจ ไม่เกรงกลัวต่อการลงโทษ เลยทำผิดซ้ำได้อย่างสบายใจ

ข้อหก 


แม้จะมิได้คาดหวังว่าตุลาการจะคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าหากปล่อยให้ผู้กระทำผิดได้รับการประกันตัวแล้วจะไม่กระทำผิดซ้ำเลยโดยเฉพาะในกรณีมาตรา 112 แต่สังคมก็คงอยากจะทราบสถิติว่าคดีมาตรา112 รายที่ตุลาการให้ประกันตัวออกมาก่อคดีซ้ำแล้วซ้ำอีกร้อยละเท่าใด และหากสถิติดังกล่าวมีค่าสูงมากสังคมจะสามารถตั้งคำถามได้หรือไม่ว่าตุลาการใช้วิจารณญาณหรือหลักเกณฑ์ใดในการให้ประกันตัวผู้ต้องหาในความผิดมาตรา 112

"ท่านใหม่"โพสต์ถาม "ตุลาการ" กรณีปล่อยผู้ทำความผิด ม.112 ทำผิดซ้ำ!!


ข้อเจ็ด


ตุลาการคิดอย่างไรที่ปล่อยให้ ส.ส. คนเดิมใช้ตำแหน่งในการประกันตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีการจำกัดจำนวนเพราะเท่าที่ทราบทางสำนักงานศาลยุติธรรมน่าจะมีระเบียบข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องการใช้ตำแหน่งประกันตัวว่าจะให้วงเงินคนละเกินไม่เกินกี่บาท เท่าทีเห็น ส.ส.ท่านนี้ น่าจะใช้สิทธิเกินจำนวนเงินในระเบียบแล้ว ตุลาการท่านไม่ทราบหรือไม่ได้ดูระเบียบหรือตั้งใจทำให้ผิดระเบียบหากพบว่าเป็นการให้ประกันตัวโดยผิดระเบียบตุลาการก็จะเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง

ข้อแปด


ผมคิดว่าตุลาการทราบว่า ผู้ต้องหาที่ให้ประกันตัวไปแล้ว ไปกระทำผิดอีก แต่ก็งงๆว่า ทำไมตุลาการไม่เพิกถอนประกัน จะมาอ้างว่าพนักงานสอบสวนไม่มายื่นคำร้องขอถอนประกันจึงเพิกถอนไม่ได้ ผมคิดว่าประชาชนทั่วไปยังทราบ สื่อสารมวลชนก็ทราบเพราะว่าออกข่าวครึกโครม ตุลาการจะอ้างว่าไม่ทราบย่อมไม่ได้เพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลสอดส่องคนที่ให้ประกันตัวเพราะว่าหากมีการกระทำที่ผิดเงื่อนไขก็เพิกถอนได้ทันที หรือว่ากรณีมาตรา 112 ตุลาการไม่มีการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาประกันตัวว่าไม่ให้ผู้ต้องหาไปกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันอีกหากเป็นเช่นนี้ประชาชนหรือสังคมยิ่งมีความสงสัยว่าตุลาการที่มีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวคิดอะไรกันแน่ระหว่างการปกป้องคุ้มครองสถานบันพระมหากษัตริย์กับคุ้มครองผู้ต้องหาที่มีเจตนาล้มล้างสถาบัน
"ท่านใหม่"โพสต์ถาม "ตุลาการ" กรณีปล่อยผู้ทำความผิด ม.112 ทำผิดซ้ำ!!

ทั้งหมดนี้ เป็นคำถามที่สังคมต้องการคำตอบ และผมเองวิจารณ์กระบวนการทำงานของตุลาการโดยหลักวิชาการและความสุจริตใจ เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ประเทศชาติและต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นหลักชัยของความมั่นคงของชาติไทย


และอยากจะถามท่านผู้รู้ ช่วยกรุณาตอบด้วยครับ