สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นำปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ เร่งส่งเสริมทักษะและให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนหลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

24 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามสภาพความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ ในช่วงฤดูหนาวคาบเกี่ยวฤดูแล้ง ซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ พบว่าต่างปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการได้รับเชื้ออย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันในส่วนของการประกอบอาชีพ ก็ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ตามความพร้อมและบริบทของพื้นที่ เช่น มีการปลูกพืชผักสวนครัว จักสาน สานเปลญวน ทอเสื่อ เพื่อยังชีพและจำหน่าย สร้างรายได้เข้าครัวเรือน โดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาคีภาครัฐ และความร่วมมือของทุกองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

นายวิชัย ฤทธิหาร พัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ และนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ ได้ตระหนักในความจำเป็นพื้นฐาน การประกอบอาชีพ ตลอดทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อปี 2560 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ปี 2564 จึงได้จัดโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพสู่ชุมชน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา และแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินการ ทั้งนี้ ได้ร่วมกับปราชญ์ชุมชน ด้านอาชีพ หรือภูมิปัญญาชาวบ้านที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพด้านต่างๆ เช่น ด้านอาชีพเกษตร ปลูกพืช ด้านประมง ด้านการแปรรูป ด้านการจักสาน และอื่นๆมาเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนในรูปแบบชาวบ้านสอนชาวบ้าน เบื้องต้นคัดเลือกครัวเรือนยากจน ผู้ด้อยโอกาส หรือครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.มาเข้าโครงการ มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามที่ตนถนัด


กาฬสินธุ์เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน สู้ภัยโควิด-19

นายวิชัย กล่าวอีกว่า เมื่อลงมือปฏิบัติจริง พบว่าประสบความสำเร็จ เพราะสามารถเข้าถึงความต้องการ และความถนัดในอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นมีการขยายผลจากครัวเรือนสัมมาชีพสู่ชุมชน มีเครือข่ายระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ตัวชี้วัดที่พบคือครัวเรือนที่ร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถยืนด้วยลำแข้งของตนเอง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ครัวเรือนในโครงการสัมมาชีพชุมชนแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลย ยังสามารถดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพ มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตอย่างปกติสุข

นายวิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความสำเร็จของโครงการสัมมาชีพชุมชนดังกล่าว และปัจจุบันยังเป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่สภาพเศรษฐกิจฐานรากและทั่วไปยังดูซบเซา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จึงจะได้ขับเคลื่อนและขยายกลุ่มเป้าหมายโครงการสัมมาชีพชุมชน โดยรวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. รวมทั้งครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มาร่วมโครงการ

กาฬสินธุ์เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน สู้ภัยโควิด-19

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์ นำปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ ที่ผ่านการเตรียมความพร้อม หรือ วิทยากรสัมมาชีพชุมชน เข้าดำเนินการส่งเสริมทักษะและให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ โดยมีครัวเรือนที่มีรายได้น้อย(ตามข้อมูล จปฐ.)และสมัครใจเข้าร่วมฝึกอาชีพ ตามโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยกลยุทธ์ "ชาวบ้านสอนชาวบ้าน" และเพื่อเป็นกำลังเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เป็นแกนนำยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางจัดทำโครงการสัมมาชีพชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

กาฬสินธุ์เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน สู้ภัยโควิด-19กาฬสินธุ์เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน สู้ภัยโควิด-19

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด