วุฒิสภา นัดประชุม 18-19 ม.ค.2564 พิจารณาเห็นชอบบุคคลได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด .

14 มกราคม 2564 นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เปิดเผยผลการประชุมวิปวุฒิสภา ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า วันที่ 18-19 ม.ค.นี้ จะมีการประชุมวุฒิสภา

โดยการประชุมในวันที่ 19 ม.ค. มีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณา คือ การให้ความเห็นชอบบุคคลได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 ที่กำหนดว่าการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) เป็นผู้คัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีนำรายชื่อดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภา ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป           

"วุฒิสภา"นัดประชุมสัปดาห์หน้า

 นอกจากนี้ ที่ประชุมวิปวุฒิสภาได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่ง จำนวน 10 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่าง พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำนวน 8 ฉบับ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) และ (ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นผู้เสนอ) โดยมอบหมายคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม เป็นผู้พิจารณาศึกษา 2. ร่าง พ.ร.บ. ยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยและศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และ 3. ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) โดยมอบหมายคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ เป็นผู้พิจารณาศึกษาต่อไป


"วุฒิสภา"นัดประชุมสัปดาห์หน้า