ศปถ.ได้กำหนดแคมเปญรณรงค์ภายใต้ชื่อ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยทาง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่าศปถ.ได้กำหนดการรณรงค์ภายใต้ชื่อ "ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2564 


โดยมีเป้าหมายลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังและจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในระดับจังหวัดและอำเภอเสี่ยงที่เป็นสีแดงลดลงไม่น้อยกว่า5% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเดียวกันย้อนหลัง 3 ปี แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ช่วง คือ

 

มท.1 พร้อมเปิด 5 มาตรการป้องกัน-เฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น วันที่ 22 - 28 ธ.ค. 2563 ช่วงควบคุมเข้มข้น วันที่ 29 ธ.ค. 2563 - 4 ม.ค. 2564 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น วันที่ 5-11 ม.ค. 2564 โดยมีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 ด้าน ได้แก่


        1) ด้านการบริหารจัดการ อาทิ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ทั้งส่วนกลาง ระดับจังหวัด อำเภอ กทม. และอปท. การลดปัจจัยเสี่ยงโดยใช้กลไกท้องที่ควบคุมและดำเนินการมาตรการเชิงรุก "เคาะประตูบ้าน" เพื่อสอดส่อง ดูแลป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่


        2) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมด้วยการตรวจสอบลักษณะกายภาพถนน จุดเสี่ยง จุดอันตรายจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัยและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยในการสัญจร เป็นต้น


        3) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้วยการกำกับ ควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารไม่ประจำทาง พนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกหยุดประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการประกอบกิจการช่วงเทศกาลปีใหม่


        4) ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่องรวมทั้งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์อย่างเข้มข้นภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


        5) ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุโดยจัดเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย และแบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบการติดต่อประสานงานให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที

มท.1 พร้อมเปิด 5 มาตรการป้องกัน-เฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564


ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ ยังได้เน้นย้ำ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ความสำคัญในการดำเนินงานเชิงรุก และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเคร่งครัดและต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564