อธิบดีกรมการจัดหางาน เตือนไปถึงนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานและทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แล้วเสร็จใน 30 พ.ย. หากครบกำหนดแล้ว ไม่ดำเนินการ แรงงานมีสิทธิโดนปรับ 5 พัน -5หมื่น และส่งกลับ ส่วนนายจ้าง มี โทษปรับ 1 หมื่น- 1 แสน

กรมการจัดหางานย้ำ30 พ.ย.เส้นตายบัตรสีชมพูต่างด้าว


( แฟ้มภาพ)

5 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ขอเตือนไปยัง นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างคนต่างด้าวที่ต้องดำเนินการตามมติครม. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562, วันที่ 24 มีนาคม 2563 และวันที่ 15 เมษายน 2563 ด้วยการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานและทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน นี้ หากพ้นกำหนด คนต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่และทำงานต่อไปได้
ทั้งนี้หากพ้นกำหนด คนต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่และทำงานต่อไปได้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับ 5,000 50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว จะถูกผลักดันส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ขณะเดียวกันนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงาน โดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับ 10,000-100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี


กรมการจัดหางานย้ำ30 พ.ย.เส้นตายบัตรสีชมพูต่างด้าว
โดยตัวเลขของคนต่างด้าว ที่ต้องดำเนินการตามมติครม. วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ,วันที่ 24 มีนาคม 2563, และวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ยื่นบัญชีรายชื่อไว้ทั้งสิ้น จำนวน 1,266,351 คน ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จำนวน 1,173,276 คน ดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงานและทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแล้วเสร็จ จำนวน 1,086,226 คน และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 180,125 คน ซึ่งปัจจุบันใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแล้ว ดังนั้นจึงขอเตือนให้นายจ้าง/สถานประกอบการ รีบดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบออนไลน์ และติดต่อทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะสามารถใช้ได้ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565
กรมการจัดหางานย้ำ30 พ.ย.เส้นตายบัตรสีชมพูต่างด้าว


สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างคนต่างด้าวที่ต้องดำเนินการตามมติครม.ดังกล่าว และได้รับการอนุมัติคำขออนุญาตทำงาน (ตท.2) ในระบบออนไลน์ e-workpermit.doe.go.th เรียบร้อยแล้ว สามารถนัดคิวเพื่อทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตามที่ตั้งของสถานประกอบการ เพื่อเข้าไปทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ณ สำนักเขต สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์บริหารการทะเบียนภาคจังหวัดสาขา หรือตามที่กรมการปกครองกำหนด สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในจังหวัดอื่น

กรมการจัดหางานย้ำ30 พ.ย.เส้นตายบัตรสีชมพูต่างด้าว