ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง กรมสรรพากร ยกเลิกการใช้เอกสารในการทำธุรกรรมภาษี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมสรรพากรได้ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบกระดาษ เปลี่ยนมาใช้ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทน เพื่อเป็นการอำนวนความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนในกรณีที่ต้องใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาเอกสารข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลอันได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือ 

กรมสรรพากร ยกเลิกการใช้เอกสารในการทำธุรกรรมภาษี จริงหรือ ?


โดยกำหนดให้ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น จากการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนวิธีการให้ผู้ประกอบการต้องใช้เอกสารดังกล่าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ซึ่งการยกเลิกการใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาเอกสารข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นไปตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DigitalTransformation) นอกจากนั้นยังเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ และเดินหน้าเข้าสู่สรรพากร 4.0 อีกด้วย
ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องภาษีต่าง ๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือโทร. ศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161