ล่าสุดมีรายงานว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) จังหวัดกำแพงเพชร ที่ลงพื้นที่ด่วนช่วยเหลือ นายเสาร์ สบายจิต อายุ 85 ปีอยู่บ้านเลขที่ 323 หมู่ที่ 2 ตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ไม่สามารถดูแลตัวเองได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวสุมาลี แสงแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีได้รับแจ้งจากกลุ่มโฆษก พม. คือ นายเสาร์ สบายจิต อายุ 85 ปีอยู่บ้านเลขที่ 323 หมู่ที่ 2 ตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
สภาพปัญหา คือ หย่าร้างกับภรรยามีบุตร 1 คน อายุ 25 ปี อาศัยอยู่กับน้า ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน ผู้สูงอายุ อาศัยอยู่ตามลำพัง ขาดคนผู้ดูแล ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง สภาพทรุดโทรม ห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีน้ำประปาใช้ ผู้สูงอายุไม่ได้ประกอบอาชีพ รายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 800 บาท ลูกชายจะคอยมาดูแลเป็นครั้งคราวส่วนความต้องการ คือ เครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันและการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน

พม.เร่งช่วยเหลือคุณตา วัย 85 ปี

พม.เร่งช่วยเหลือคุณตา วัย 85 ปี

พม.เร่งช่วยเหลือคุณตา วัย 85 ปี

ส่วนเรื่องให้ความช่วยเหลือ1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด และให้คำแนะนำเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือและการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ2.ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ดำเนินการยื่นคำขอเรื่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม3.ประสานเครือข่าย อพม./ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ติดตามดูแลให้การเยี่ยมเยียนต่อไป

พม.เร่งช่วยเหลือคุณตา วัย 85 ปี

พม.เร่งช่วยเหลือคุณตา วัย 85 ปี

พม.เร่งช่วยเหลือคุณตา วัย 85 ปี

พม.เร่งช่วยเหลือคุณตา วัย 85 ปี

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด