ประเทศญี่ปุ่น อนุญาตให้ "คนไทยบางกลุ่ม" เดินทางเข้าประเทศได้แล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. 63 เป็นต้นไป .

4 ส.ค. 63 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก เรื่อง ญี่ปุ่นได้อนุญาตให้คนไทยบางกลุ่ม สามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้แล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กลุ่มคนไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่น ได้แก่
1.1 ผู้ที่เดินทางระยะสั้นเพื่อธุรกิจ (short-term stay for business)
1.2 ผู้ที่ทำงานหรือพำนักในญี่ปุ่นระยะยาว หรือเรียกว่า "Residence Track" โดยมีสถานะใดสถานะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ผู้จัดการธุรกิจ (Business manager)
การโยกย้ายพนักงานภายในบริษัทเดียวกัน (Intra-company transfer)
วิศวกร (Engineer) ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์ (Specialist in humanities) ผู้ให้บริการระหว่างประเทศ (International services)
พยาบาล (Nursing care)
ผู้มีทักษะอาชีพขั้นสูง (Highly skilled professional)
ผู้ฝึกงานเชิงเทคนิค (Technical Intern Training)
ผู้ทำงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker)
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุไว้ (สตาร์ทอัพ) (Designated activities (Start-up))
ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ที่ต้องการเดินทางในระยะสั้น รัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น กำลังเจรจาตกลงเรื่องรายละเอียดกันอยู่ และจะประกาศเพิ่มเติมต่อไป

2.เอกสาร
2.1 ผู้ที่ยังไม่เคยเดินทางเข้าญี่ปุ่นและยังไม่มีใบ Re-Entry Permission จะต้องขอรับวีซ่า ส่วนผู้ที่เคยเดินทางเข้าญี่ปุ่นแล้ว จะต้องขอรับเอกสาร "Letter of Confirmation of Submitting Required Documentation for Re-entry into Japan" หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "Re-entry Confirmation Letter" ซึ่งออกโดยสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่นในประเทศไทย
2.2 ผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นจะต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด-19 "Certificate of Testing for COVID-19" ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
3. มาตรการข้างต้นเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ดังต่อไปนี้
-https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002871.html
-https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
-https://www.th.emb-japan.go.jp/it/visa_residence_track.html
-https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visa_reentry.html
4. สำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย ซึ่งมีสถานะถิ่นพำนัก (residence) ซึ่งไม่เข้าข่ายกลุ่มชาวต่างชาติ ที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (Permanent Resident) คู่สมรสหรือบุตรของชาวญี่ปุ่น คู่สมรสหรือบุตรของชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร หรือผู้มีถิ่นพำนักระยะยาว (Long Term Resident) เช่น นักธุรกิจ และนักเรียน/นักศึกษา และเดินทางออกจากญี่ปุ่นก่อนวันที่ 2 เมษายน 2563 สามารถเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นได้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563

(นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์)
เอกอัครราชทูต

ญี่ปุ่นประกาศอนุญาตคนไทยบางกลุ่มเข้าประเทศได้แล้ว มีเงื่อนไขใดบ้าง เช็กเลย!

ญี่ปุ่นประกาศอนุญาตคนไทยบางกลุ่มเข้าประเทศได้แล้ว มีเงื่อนไขใดบ้าง เช็กเลย!

.