สำนักงานประกันสังคม เผยได้มีการจ่ายเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ โดยจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้วจำนวน 7แสนราย เป็นเงินเกือบ4ล้านบาท

นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรืองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรควิด-19สำนักงานประกันสังคมได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทำให้ว่างงานเป็นจำนวนมากซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้มีการจ่ายเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเองหรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินว่างงานร้อยละ62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้วจำนวน706,633 ราย เป็นเงิน 3,997.550 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 11พ.ค. 2563) และคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิกรณีว่างงานอีกเป็นจำนวนมากซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเร็วที่สุด

ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้นายจ้างกรอกแบบฟอร์มรับรองการหยุดงานของลูกจ้างผ่าน e-formทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ด้วยเพื่อระบบจะประมวลผลจับคู่ความถูกต้องของข้อมูลแล้วส่งให้หน่วยปฏิบัติวินิจฉัยจ่ายเงินว่างงานและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนภายใน 3 วันทำการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์ สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24ชั่วโมง