เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในลำดับท้ายพันจากตำแหน่ง และให้ผู้มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในลำดับท้ายพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎรให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 ประกาศให้ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 26 เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน นั้น
เนื่องจากศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 226 วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 138 วรรคหนึ่ง จึงเป็นเหตุให้ต้องดำเนินการคำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ ตามมาตรา 131 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 91 มาตรา 93 และมาตรา 101 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 128 มาตรา 129 และมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้ 1. รายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

ราชกิจจาฯ ประกาศ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์  พ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์  พ้นจากตำแหน่ง