นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้จัดตั้งวอร์รูม "ศูนย์อำนวยการแก้ไข และรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวยั่งยืน" ซึ่งมีภารกิจ กำกับ ติดตาม และดำเนินกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดถึงสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและองคาพยพที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ทั้งในช่วงเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ในเบื้องต้นกำหนดจัดตั้งศูนย์อำนวยการฯ อยู่ที่อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 รมว.กก. ได้มอบหมายให้ นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ประธานยุทธศาสตร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมกับ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาด ททท. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อปรึกษา หารือ และนำเสนอแนวทางในการวิเคราะห์ ติดตามข้อมูลข่าวสาร และนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Corona 2019) ซึ่งระยะแรกนี้ต้องยอมรับว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องเผชิญสถานการณ์  ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์เตรียมรับมือในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป เช่น การวางแผนกำหนดมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว  เพื่อให้การนำเสนอข่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสิ่งที่สามารถทำได้ในขณะนี้คือการช่วยกันเผยแพร่ข้อความรู้และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อรับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  และในฐานะของมิตรประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีหน้าที่ต้องสื่อสารให้กำลังใจและช่วยเหลือตามกำลังแก่พี่น้องชาวจีนที่ประสบความเดือดร้อนด้วยหลักมนุษยธรรม
 สำหรับคำสั่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานคณะกรรมการ, รองปลัดกระทรวงฯ และ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นรองประธาน กรรมการประกอบด้วย หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวประมาณ 10 หน่วยงาน มีบุคลากรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงเป็นทีมเลขานุการ กำหนดให้ศูนย์แห่งนี้มีการสรุปวิเคราะห์เหตุการณ์เพื่ออัพเดทสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน