กรมการค้าต่างประเทศ แจ้งอินเดียออกประกาศแก้ไขนโยบายการนำเข้าสินค้าของเล่นใหม่ เตือนผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยศึกษามาตรการและข้อกำหนดให้ชัดเจน เพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตและส่งออกสินค้าของไทยไปอินเดีย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า หน่วยงาน The Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดียได้ออกประกาศที่ Notification No.33/2015-2020 เพื่อแก้ไขนโยบายการนำเข้าสินค้าของเล่นใหม่โดยได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมาซึ่งจะมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของเล่นของไทยไปยังอินเดียได้หากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งกรมฯ ขอให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออกและผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายละเอียดมาตรการและข้อกำหนดให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าของไทยไปอินเดีย

 

 

สำหรับสาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไข มีดังนี้ 1.แก้ไขถ้อยคำจากเดิม "สินค้าของเล่นจะต้องได้รับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแห่งชาติสำหรับการทดสอบและสอบเทียบห้องปฏิบัติการ(NABL)" เป็น "การนำเข้าสินค้าของเล่นแต่ละครั้งจะถูกสุ่มตัวอย่างสำหรับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากNABL เพื่อประกอบการตรวจปล่อยสินค้า"ทำให้สินค้าของเล่นนำเข้าไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากNABL เท่านั้นอีกต่อไปทั้งนี้ หากสินค้าของเล่นที่ถูกสุ่มตัวอย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะถูกส่งกลับหรือถูกทำลายโดยค่าใช้จ่ายเป็นความรับผิดชอบของผู้นำเข้า

 

 

2.เพิ่มเติมข้อกำหนดนโยบายการนำเข้าสำหรับของเล่น/ตุ๊กตา และผลิตภัณฑ์สันทนาการอื่นๆโดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BIS (Bureau of Indian Standards :BIS) โดยของเล่นที่นำเข้าจะต้องแสดงใบรับรองที่เป็นไปตามมาตรฐานBIS ได้แก่ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเชิงกลและทางกายภาพ , ความสามารถในการติดไฟ , การแพร่กระจายขององค์ประกอบทางเคมี , การหมุนแกว่ง การลื่น หรือกิจกรรมอื่นๆของของเล่นสำหรับการใช้งานภายในครอบครัวและการใช้งานกลางแจ้ง , ข้อกำหนดและการทดสอบสำหรับการติดสีในของเล่น ,สารเคมีบางชนิด(phthalates esters) ในของเล่นและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและ ข้อกำหนดความปลอดภัยของเล่นไฟฟ้า

 

 

จากข้อมูลสถิติไทยส่งออกสินค้ากลุ่มของเล่นไปยังอินเดีย (พิกัด 9503) ในปี 2559-2561 มูลค่า 24.80  29.60 และ 75.90 ล้านบาทตามลำดับและในช่วง 10 เดือนของปี2562 (เดือนม.ค.-ต.ค.) มีการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวไปยังอินเดีย มูลค่า 55.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.64 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน