มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกประกาศให้นักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางกลับจากจีนหยุดเรียนทำงาน 2 สัปดาห์ โดยไม่ถือเป็นการขาดหรือนับวันลา ขณะเดียวกันพบนักศึกษาจากอู่ฮั่นป่วยแต่ตรวจแล้วไม่ใช่เชื้อไวรัสโคโรน่า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 28 ม.ค.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ออกประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้หยุดเรียนหรือหยุดปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ระบาด โดยระบุว่า ตามที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีหลักฐานว่ามีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวนหนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นว่าเพื่อสุขภาพอนามัยของรักเรียน

มข.ประกาศให้ นักศึกษา-บุคลากรที่เดินทางกลับจากจีน หยุดเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า2สัปดาห์


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37(1)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อ 15 วรรค 3 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ข้อ 23 ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องวัน เวลา ปฏิบัติงาน การลาและการได้รับเงินเดือน ระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย และข้อ 15 ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 13/2557) เรื่องวันเวลาปฏิบัติงาน การลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่าประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 195/2563 หรือเรื่องให้หยุดเรียนหรือหยุดปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ระบาด ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงได้ประกาศให้นักศึกษา หรือบุคลากรที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรืออยู่ใกล้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาด ภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีอาการใด หยุดเรียนหรือหยุดปฏิบัติงานได้เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการโดยไม่ถือว่าเป็นการขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา ข้อ 4 ให้นักศึกษาหรือบุคลากรตามข้อ 3 แจ้งส่วนงานต้นสังกัดของตนทราบในวาระแรกที่สามารถกระทำได้

โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ระหว่างเดินทางไปดูงานประเทศเกาหลี ว่า ทางมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศให้นักศึกษาและบุคลากรที่ดินทางและกลับจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ให้หยุดพักเรียนไม่ต้องเข้าห้องเรียน และหยุดทำงาน ให้อยู่ในที่พักเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อโคโรนาไวรัส จนกว่าจะผ่านช่วงฟักตัวหรือประมาณ 2 สัปดาห แม้ช่วงนี้ไม่ได้เป็นช่วงปิดเทอม แต่เนื่องจากอาจจะมีนักศึกษาจีนเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวในช่วงเทศกาลเทศตรุษจีน และกำลังตรวจสอบว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหน แต่ทั้งนี้ถ้าเพิ่งเดินทางก็ต้องเฝ้าระวังไม่ออกจากที่พักเพื่อเฝ้าดูอาการก่อน ทั้งนี้ได้รับรายงานมีนักศึกษาจีนจากอู่ฮั่น มีไข้ 1 คน ได้พาตัวไปดูแลที่โรงพยาบาลและตรวจแล้วไม่พบว่าเป็นโคโรนาไวรัส
รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่า ทางมหาวิทยาลัยได้มีการติดตามและเฝ้าระวังไม่ให้การระบาดในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เมืองท่องเที่ยว แต่อาจจะมีคนไปเที่ยว รวมทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองนั้น มีนักศึกษาจีนจำนวนมาก ประมาณ 300 คน รวมทั้งมีบุคลากรที่อาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวดูงาน จึงต้องขอให้ทุกคนเฝ้าระวังดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และที่สำคัญอยากฝากให้ทุกคนดูแลตนเอง ระวังการอยู่ในชุมชน หรือในที่มีคนจำนวนมาก ก็ให้สวมแมส ล้างมือให้บ่อ เพราะเชื้อไวรัส ไม่ใช่ติดเฉพาะการหายใจเท่านั้น สามารถติดได้ทั้งการสัมผัส พยายามเลี่ยงการสัมผัสจับราวบันได ลูกบิด ถ้าสัมผัสแล้วก็รีบล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

มข.ประกาศให้ นักศึกษา-บุคลากรที่เดินทางกลับจากจีน หยุดเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า2สัปดาห์