กกต. คำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ ทำให้ประชาธิปัตย์เสีย 1 ตำแหน่ง ขณะที่ "พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค" พรรคไทรักธรรม กลับมาเป็น ส.ส.อีกรอบ หลังจากเคยเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้เพียง 3 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (28 ม.ค.63) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศ เรื่อง การประกาศผลการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ โดยพรรคประชาธิปัตย์เสียไปหนึ่งตำแหน่ง ส.ส. ดัน พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค จากพรรคไทรักธรรม ได้เก้าอี้แทน โดยในประกาศระบุว่า


การประกาศผลการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ตามที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลแดงที่ ๑๓๑/๒๕๖๓ ระหว่าง คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ผู้ร้อง นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้คัดค้าน เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาว่าผู้คัดค้านกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง (๕) โดยการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครและพรรคการเมืองเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นการกระทำของผู้คัดค้านดังกล่าวย่อมเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้คัดค้านมีกำหนดสิบปืนับแต่วันที่มีคำพิพากษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๖ วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง นั้น


คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติให้คำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ โดยมีวิธีการคำนวณ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๑ วรรคสอง ดังนี้


๑. นำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากการเสือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเสือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษภูรจังหว้ดเซียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๘ ใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่คณะกรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ครบ ๓๐ เขตเลือกตั้ง มาเป็นฐานคะแนนในการคำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งรวมถึงคะแนนของพรรคประชาชนปฏิรูปด้วย

๒. การคำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ต้องนำคะแนนของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๙,๗๑๑ คะแนน ออกจากผลรวมคะแนนทั้งประเทศของพรรคประชาธิปัตย์ ในการคำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒


๓. คำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ตัวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๙ วรรคสี่ และวรรคห้าปรากฎผลการคำนวณที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้
๓.๑ พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายซื่อใหม่ลดลงจากเดิมที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๒๐ คนเหลือจำนวน ๑๙ คน
๓.๒ พรรคไทรักธรรมได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่จำนวน ๑ คน จากเดิมที่ไม่ได้รับการจัดสรร
ทั้งนี้ ไม่นำผลคะแนนการเลือกตั้งมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัตนครปฐมเขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒มาคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ เนื่องจากการเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ต้องคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบัญชีรายชื่อใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๑
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอแจ้งให้ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาคซึ่งเป็นผู้สมัครรับเสือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรคไทรักธรรม ลำดับที่ ๑ ได้รับการจัดสรรจากการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ดังกล่าวมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ(สส.๖/๕) นับแต่วันนี้เป็นตันไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา๑๖.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๒๓ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสื่กรุงเทพมหานคร

กกต.คำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ ปชป.เสีย 1 เก้าอี้ "พีระวิทย์" คัมแบ็ก

กกต.คำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ ปชป.เสีย 1 เก้าอี้ "พีระวิทย์" คัมแบ็ก

กกต.คำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ ปชป.เสีย 1 เก้าอี้ "พีระวิทย์" คัมแบ็ก

กกต.คำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ ปชป.เสีย 1 เก้าอี้ "พีระวิทย์" คัมแบ็ก