เมื่อวานนี้ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ ๑-๒ เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ 5 ข เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 40 นาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จ่านวน ๔๐ นาย ดังนี้
๑. ว่าที่พันเอก ธเดช บุญปิยทัศน์ เป็น พันเอก
๒. ว่าที่พันเอก วโรดม ปุณยานันต์ เป็น พันเอก
๓. ว่าที่พันเอก อนันต์ บุตรพรม เป็น พันเอก
๔. ว่าที่นาวาเอก วรากร วิชาเพียร เป็น นาวาเอก
๕. ว่าที่นาวาเอก ชยาสิทธิ์ ดิษฐบรรจง เป็น นาวาเอก
๖. ว่าที่นาวาอากาศเอก อัมพร กันโอภาส เป็น นาวาอากาศเอก
๗. ว่าที่นาวาอากาศเอก วิริยะ สุยะนันทน์ เป็น นาวาอากาศเอก
๘. ว่าที่นาวาอากาศเอก กิตติวัฒน์ อิทธิกุลเสฏฐ์ เป็น นาวาอากาศเอก
๙. ว่าที่พันโท ถนอมไชย ดำขำ เป็น พันโท
๑๐. ว่าที่พันโทหญิง อมรกมล บุณยทรรพ เป็น พันโทหญิง
๑๑. ว่าที่พันตรี ชลากร สุกใส เป็น พันตรี

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 40 นาย

๑๒. ว่าที่นาวาอากาศตรี ปิยะ ดิสภักดี เป็น นาวาอากาศตรี
๑๓. ว่าที่นาวาอากาศตรี รังสรรค์ เพ็ชร์ส้ม เป็น นาวาอากาศตรี
๑๔. ว่าที่นาวาอากาศตรี สมศักดิ์ แก้วโกมล เป็น นาวาอากาศตรี
๑๕. ว่าที่นาวาอากาศตรีหญิง มัทนา เนื่องดุลยศักดิ์ เป็น นาวาอากาศตรีหญิง
๑๖. ว่าที่ร้อยเอก กิตติ กาญจนภูพิงค์ เป็น ร้อยเอก
๑๗. ว่าที่ร้อยเอก อนุวัช จันทร์ส่อง เป็น ร้อยเอก
๑๘. ว่าที่เรือเอกหญิง สุพรรณิกา ธีรพงศากร เป็น เรือเอกหญิง
๑๙. ว่าที่เรืออากาศเอก ยุทธพงษ์ รอดดี เป็น เรืออากาศเอก
๒๐. ว่าที่เรืออากาศเอก ชวลิต โพธิ์งาม เป็น เรืออากาศเอก
๒๑. ว่าที่เรืออากาศเอก มลเทียน อ่องคำ เป็น เรืออากาศเอก
๒๒. ว่าที่เรืออากาศเอก รณยุทธ ปัญญามูลวงศา เป็น เรืออากาศเอก
๒๓. ว่าที่เรืออากาศเอก ทวีเกียรติ จีนทวงษ์ เป็น เรืออากาศเอก
๒๔. ว่าที่เรืออากาศเอก วัชระ พันธุ์ศรี เป็น เรืออากาศเอก
๒๕. ว่าที่ร้อยโท เสถียร บุญเรืองศรี เป็น ร้อยโท
๒๖. ว่าที่เรือโทหญิง จินตนา ดานขุนทด เป็น เรือโทหญิง
๒๗. ว่าที่เรืออากาศโท สมชาย สวนสุข เป็น เรืออากาศโท
๒๘. ว่าที่เรืออากาศโท สุนทร ผ่องอำไพ เป็น เรืออากาศโท
๒๙. ว่าที่เรืออากาศโท ชัยยะ นาคเงิน เป็น เรืออากาศโท
๓๐. ว่าที่เรืออากาศโท วิชัย โพธิ์สร้อย เป็น เรืออากาศโท
๓๑. ว่าที่เรืออากาศโท ประภาส ศรีเคน เป็น เรืออากาศโท
๓๒. ว่าที่ร้อยตรี นิยม มานะกุล เป็น ร้อยตรี
๓๓. ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์ พิเคราะห์แน่ เป็น ร้อยตรี
๓๔. ว่าที่ร้อยตรี ทันสมัย บรรจง เป็น ร้อยตรี
๓๕. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ ตีเมืองสอง เป็น ร้อยตรี
๓๖. ว่าที่ร้อยตรี คงสิทธิ์ ทองมนต์ เป็น ร้อยตรี
๓๗. ว่าที่ร้อยตรี ชวลิต ดวงตะวัน เป็น ร้อยตรี
๓๘. ว่าที่ร้อยตรี สมคิด เจนนา เป็น ร้อยตรี
๓๙. ว่าที่เรืออากาศตรี ปัญญา เข็มนาค เป็น เรืออากาศตรี
๔๐. ว่าที่เรืออากาศตรี จิรยุทธ ชูชัยมงคล เป็น เรืออากาศตรี
ทั้งนี้ ลำดับที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ และลำดับที ๒ ถึงลำดับที่ ๔๐ ตั้งแต่วันที ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 40 นาย