มติที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบให้ "นางปรีดา คงแป้น และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี" ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่วนอีก 3 คนไม่ได้รับความเห็นชอบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่ประชุมวุฒิสภา ลงคะแนนให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560) ดังนี้ด้านที่ 1 ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน ตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษขแห่งชาติ พ.ศ. 2560- นางสาวลม้าย มานะการ ให้ความเห็นชอบ 27 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 149 เสียง ไม่ออกเสียง 23 เสียง- นางปรีดา คงแป้น ให้ความเห็นชอบ 161 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 24 เสียง ไม่ออกเสียง 14 เสียง ด้านที่ 2 ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนหรือทำงานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษา ตามมาตรา 8 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษขแห่งชาติ พ.ศ. 2560- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี ให้ความเห็นชอบ 171 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 13 เสียง ไม่ออกเสียง 15 เสียงด้านที่ 3 ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามมาตรา 8 (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษขแห่งชาติ พ.ศ. 2560- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ศรีรัตน์ ให้ความเห็นชอบ 74 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 101 เสียง ไม่ออกเสียง 24 เสียงด้านที่ 5 ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของไทยเป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษขแห่งชาติ พ.ศ. 2560- นายบุญเลิศ คชายุทธเดช ให้ความเห็นชอบ 121 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 49 เสียง ไม่ออกเสียง 29 เสียงทั้งนี้ ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฎว่า นางปรีดา คงแป้น และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา (คือ ไม่น้อยกว่า 125 คะแนน) จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่วนนางสาวลม้าย มานะการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ศรีรัตน์ และนายบุญเลิศ คชายุทธเดช ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา (คือ น้อยกว่า 125 คะแนน) จึงเป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ