วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ศาล อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง สั่งให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งข้อมูลชี้แจงการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม โดยนัดฟังคำพิพากษา ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศาล อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
ความ อาญา
ระหว่าง พันตำรวจเอก ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ โจทก์
ระหว่าง พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินตา จำเลย
ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้เวลา ๙ นาฬิกา
นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาวันนี้ ทนายโจทก์มาศาล
ตรวจคำฟ้องแล้วเห็นว่าโจทก์ฟ้องจำเลยว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ อันเป็นคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๓ (๑) จึงเป็นคตีที่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
คำฟ้องโจทก์ได้ระบุรายละเอียดตัวบุคคล เอกสารหรือวัตถุพยาน ที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง และพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าจำเลยกระทำความผิดขัดเจนเพียงพอที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีพอที่จะดำเนินกระบวนพิจาณาต่อไปได้ แต่ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคำฟ้องและมีคำสั่งเกี่ยวกับคดี เห็นควรมีหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้จัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ดังนี้
(๑) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. และ รอง ผบก. ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้าหากมี)

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่ง สตช. ส่งข้อมูลชี้แจงการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม

(๒) การดำเนินการโยกย้ายโจทก์ (พันตำรวจอกไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์)ในวาระประจำปี ๒๕๖๒ จากตำแหน่ง รองผบก.ภ.จว.เพชรบุรี ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผบก.อก.ภ.๙ ซึ่งถือเป็นการโยกย้ายข้ามภาคมีสเหตุมาจากเรื่องใด และเป็นการดำเนินการดามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อกำหนดหรือคำสั่ง ใดหรือไม่ อย่างไร
(๓) ให้จัดส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พร้อมบัญชีแนบท้ายคำสั่ง (ฉบับสมบูรณ์ ) ต่อศาล
โดยให้จัดส่งข้อมูลและเอกสารดังกล่าวต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง
นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙ นาฬิกา
อนุญาตให้คู่ความคัดถ่ายรายงานกระบวนพิจารณาโดยพิมพ์จกคอมพิวเตอร์และไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนเอกสารที่ยื่นต่อศาลในวันนี้อนุญาตให้คัดถ่ายได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบ

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่ง สตช. ส่งข้อมูลชี้แจงการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม