วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 "สุวิทย์ เมษินทรีย์" รัฐมนตรีอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกประกาศ อว. มาตรการป้องกัน #ไวรัสโคโรน่า ระบาด เพิ่มการดูแลนักศึกษาจีนในไทย เช่น นักศึกษาจีนที่กลับจีนให้อยู่อีก 2 สัปดาห์ สอนเสริมภายหลัง-ให้นักศึกษาจีนในไทยหลีกเลี่ยงพบคนจีนที่เพิ่งเดินทางมาจากจีน ฯลฯ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีการติดเชื้อและความรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตหลายสิบราย การติดเชื้อจะใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะเริ่มมีอาการป่วยเป็นไข้ การระบาดโรคนี้ค่อนข้างง่าย เพราะติดต่อผ่านการหายใจและการสัมผัสผ่านสารคัดหลั่ง ไม่ว่าจะเป็นฝอยละอองต่างๆ ที่มาจากร่งกายของผู้ติดเชื้อ และมีหลักฐานชัดเจนว่ามีผู้ป่วย หรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความห่วงใยสถานการณดังกล่าวเช่นกันโดยที่ในปัจจุบันมีนักศึกษาจีนมาศึกษาต่อในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรน่า จึงเห็นสมควรดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

กระทรวง อว. ออกประกาศ 6 มาตรการป้องกัน "ไวรัสโคโรน่า" ระบาด


1. นักศึกษาจีนที่เดินทางกลับบ้านที่ประเทศจีนในช่วงตรุษจีนและยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทยขอให้นักศึกษาจีนเหล่านั้นพำนักอยู่นประเทศจีนต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และขอให้มหาวิทยาลัยติดต่อกับนักศึกษาเหล่านั้นเพื่อแจ้งกำหนดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรจัดการสอนเสริมให้กับนักศึกษา หลังจากที่เดินทางกลับมาแล้ว
2. สำหรับนักศึกษาจีนที่พำนักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงตรุษจีนนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยประสานกับนักศึกษาเหล่านั้นเพื่อขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว
3. นักศึกษาที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ต้องรายงาน พาไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาลไม่ควรรักษาตัวเอง และควรดูแลอย่างใกล้ชิด มิให้ไปแพร่เชื้อต่อไป
4. กิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษาจำนวนมาก และอาจมีนักศึกษาต่างชาติร่วมด้วย ควรพิจารณา ทบทวน
5. ขอให้สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยช่วยเก็บข้อมูลนักศึกษาและเฝ้าระวังตามหลักระบาดวิทยา
6. กระทรวงฯ จะติดต่อขอความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อคัดกรองโรค และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้สถาบันวิจัยและมหาวิทยลัยรายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติมายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกันโดยขอให้จัดส่งข้อมูลได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กลุ่มกิจการพิเศษ โทร02 0395562-3 โทรสาร 02 0395652 หรือ สำนักอำนวยการ กลุ่มงานอำนวยการโทร 02 3545568, โทรสาร 02 3545524-6
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม