"วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ให้กำลังใจครูและผู้บริหารโรงเรียน ที่เข้ารับการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง โรงเรียนสอนคนดี มีคุณธรรม"

สัมมนาครูพลเมืองดี


ในการอบรมสัมมนา ความเป็นพลเมืองดี ให้กับครูผู้สอนหลักสูตรความเป็นพลเมืองดีประจำปีการศึกษา 2562 ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในพื้นที่ภาคใต้ มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

-การสร้างคนดี มีคุณธรรม ต้องยึดตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ซึ่งครอบคลุม การเป็นคนดี มีคุณธรรม ทั้ง ทัศนคติ การปฏิบัติตน การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

สัมมนาครูพลเมืองดี


-บทบาทของผู้บริหารที่ดี "ปฎิบัติงานด้วยความเข้าใจครูและนักเรียน พร้อมเป็นทุกอย่างให้กับทั้งครูและนักเรียนเสมอ" โดย เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สร้างศรัทธาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

-บทบาทของครูที่ดี"ประตูแรกเริ่มจาก ครูรักเด็ก เด็กรักครู ครูจะสามารถพัฒนาและปลูกฝังสิ่งที่ดีหรือนั่งในใจเด็กได้" โดยเป็นทุกอย่างให้นักเรียนได้ สร้างความเชื่อใจ ไว้ใจ เพื่อเกิดความวางใจ นำไปสู่ศรัทธา

สัมมนาครูพลเมืองดี


-มุมมองของครู สู่นักเรียนที่ดี "มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม เน้นย้ำหน้าที่ ความประพฤติดี มีความกตัญญู"

-โรงเรียนสอนคนดี มีคุณธรรม จะนำไปสู่ ชุมชนไว้วางใจ ณ โรงแรม บรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ ท่านวิเชน  โภชนุกูล และคณะให้การต้อนรับ

สัมมนาครูพลเมืองดี

หลังจากบรรยายเสร็จ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาและมูลนิธิไทยรัฐวิทยา เพื่อหารือในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

-ข้อห่วงใยของเลขา กพฐ.เรื่องการยกระดับคุณภาพของ รร.ไทยรัฐวิทยา

-แผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพและดึงอัตลักษณ์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

-การรับรองหลักสูตร ในการอบรมครูของมูลนิธิไทยรัฐ เพื่อครูได้สะสมชั่วโมงในพัฒนาตนเอง ในการดำเนินการนี้ได้รับการรับรอง เพราะความเป็นมืออาชีพของการปฏิบัติจริง ของผู้ทรงคุณวุฒิในมูลนิธิไทยรัฐ สร้างหลักสูตรที่พัฒนาครูสู่ผู้เรียนได้ครบกระบวนการ รวมทั้งมีการติดตามที่ชัดเจน

-การหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำกว่าเกณฑ์ เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วน โดยพิจารณาจากจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองและโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดย สพฐ.จะสนับสนุนช่วยจัดหาสื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพ

-ข้อปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและกังวลใจของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (งบประมาณที่จะลงมา และการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.เละเขตพื่นที่ และอื่นๆ)

สัมมนาครูพลเมืองดี


สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

-ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐ จะมุ่งมั่นร่วมกันสร้างคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นที่เชิงประจักษ์

สัมมนาครูพลเมืองดี