นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ X-DBA จึงเล็งเห็นความสำคัญของ Disruption และในฐานะที่มหาวิทยาลัยญ ดำเนินกิจการครบ 60 ปี จึงจัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การปรับตัวของภาคธุรกิจในยุค Disruption" เพื่อให้ผู้บริหาร นักวิชาการ ประชาชนนักศึกษาได้รับความรู้ด้านการรับมือ และแนวโน้มเทคโนโลยีการค้า การลงทุน ผ่านมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ติดตามจากรายงานพิเศษ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline