ส.ว.พบประชาชน ลงพื้นที่ศรีสะเกษ-สุรินทร์ รับฟังปัญหาภาคเกษตร พบตัวแทนเยาวชน หวังแก้ปัญหายาเสพติด-เด็กแว๊นในพื้นที่ พร้อมสำรวจปัญหาการจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)ใน จ.ศรีสะเกษและสุรินทร์ ในช่วงระหว่างวันที่ 24-25 ก.ย. โดยช่วงวันที่ 24 ก.ย.ได้เดินทางไปยังศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชน สมาชิกเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร นาแปลงใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน กลุ่มสตรีและเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส.ว. ลุยศรีสะเกษ-สุรินทร์ แก้ยาเสพติด-เด็กแว๊น


โดย นายบุญมี สุระโคตร กล่าวว่า เรามาทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าบทบาทหน้าที่ของส.ว.มีอะไรบ้าง ปัญหาหลักที่เขาสะท้อน คือภัยแล้งและน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทุกปี เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ใหญ่มาก รวมทั้งปัญหาน้ำประปาที่มีปัญหามายาวนาน รวมทั้งปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้านที่มีปัญหา นี่คือเรื่องใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน รวมทั้งปัญหาสินค้าการเกษตร การยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตร ไม่มีจุดรวบรวมของอำเภอ นี่คือสิ่งที่ประชาชนฝากให้ช่วยเร่งแก้ไข เรื่องใดที่แก้ได้เราจะให้หน่วยงานในพื้นที่รีบเร่งแก้ปัญหาในเบื้องต้นไป หากเรื่องใดใหญ่เราจะเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ประชาชนบอกว่าเฃพวกเขารู้สึกเบาใจที่เรามารับฟัง โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ซึ่งพวกเราได้มารับฟังปัญหาและรับเรื่องเพื่อนำไปแก้ไขต่อไป

ส.ว. ลุยศรีสะเกษ-สุรินทร์ แก้ยาเสพติด-เด็กแว๊น


จากนั้นวันที่ 25 ก.ย. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว. ในฐานะรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าพบปะ และรับฟังความคิดเห็นจากประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ของจังหวัดสุรินทร์ 172 คน ที่โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ นายพนัส คชนิล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ
นายศิกษก พงสุวรรณ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ กว่า 10 โครงการ อาทิ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่อาสาต้านคอร์รัปชั่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ข้อคิดเห็นแก่เยาวชนในการดำรงชีวิตให้เหมาะสมตามวัย การให้ความสำคัญกับการศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชาติ สำหรับข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่ได้จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ สรุปสาระสำคัญ อาทิ ขอให้ปรับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน จากเดิม 1 ปี เป็น 2 ปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง การเปิดโอกาสให้เด็กที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกับเด็กในระบบ ปัญหายาเสพติด และปัญหาเด็กแว้น ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระบบการบริหารงบประมาณของบ้านพักเด็กไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม และการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

ส.ว. ลุยศรีสะเกษ-สุรินทร์ แก้ยาเสพติด-เด็กแว๊น


ต่อมาเวลา 11.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเดินทางลงพื้นที่ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยนายประเทือง วันดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ สำหรับการลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงในครั้งนี้ คณะฯ ได้ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ รวมถึงพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปดำเนินการติดตาม ตรวจสอบตามอำนาจและหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด