กองบัญชาการประสานงานจิตอาสา 904 กระทรวงคมนาคม ร่วมกับศูนย์บัญชาการประสานงานจิตอาสา 904 การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 1 สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. บริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) กองบัญชาการประสานงานจิตอาสา 904 กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ ศูนย์บัญชาการประสานงานจิตอาสา 904 การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning ครั้งที่ 1 โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะจิตอาสา 904 จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (ทางบก ราง น้ำ และอากาศ) คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ ร่วมกันถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และช่วยกันทำความสะอาดปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสถานีอย่างพร้อมเพียงกัน

รฟท.จัดกิจกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 1


การจัดกิจกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 1 เป็นการร่วมมือระหว่างกองบัญชาการประสานงานจิตอาสา 904 กระทรวงคมนาคม กับ ศูนย์บัญชาการประสานงานจิตอาสา 904 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของกระทรวงคมนาคม ในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีความเจริญ สะอาด สวยงาม เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร

รฟท.จัดกิจกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 1


.

รฟท.จัดกิจกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 1


ทั้งนี้ กองบัญชาการประสานงานจิตอาสา 904 ของกระทรวงคมนาคม และการรถไฟฯ ได้มีการคัดเลือกพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เป็นสถานที่จัดกิจกรรม Big Cleaning ครั้งแรก เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งมีประชาชนเดินทางไปมา รวมถึงใช้บริการโดยสารรถไฟเป็นจำนวนมาก จึงได้ร่วมแรงร่วมใจจากจิตอาสาหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก บริษัท ขนส่ง จำกัด กรมทางหลวงชนบท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางราง กรมท่าอากาศยาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สถาบันการบินพลเรือน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ ประมาณ 500 คน ช่วยกันทำความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอย จัดระเบียบกองไม้หมอน รางเหล็ก ปรับภูมิทัศน์สองข้างทางรถไฟ และพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ ให้มีความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

รฟท.จัดกิจกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 1


.

รฟท.จัดกิจกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 1


นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังให้นโยบายแก่เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ เพิ่มการดูแลรักษาความสะอาดภายในสถานีและสิ่งแวดล้อมโดยรอบในสถานีทุกแห่งให้มีความสะอาด สวยงามอยู่เสมอ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการทางรถไฟให้ดีขึ้นในทุกด้าน ขณะเดียวกันการรถไฟฯ ยังมีการรณรงค์กระตุ้นสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรในองค์กร ภาคเอกชน ผู้โดยสาร และประชาชนให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ถึงการมีส่วนร่วมบำรุงรักษาความสะอาด และหวงแหนการรถไฟซึ่งถือเป็นสมบัติของชาติร่วมกันอีกด้วย