เปิดเบื้องหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 ก.ย. ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือในประชุม ครม.เพียง 10 นาที อนุมัติงบ 7,642,400,000 บาท ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 ก.ย. ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ไปปฏิบัติภารกิจที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้รายงานความเสียหายต่อที่ประชุม ครม. มีจังหวัดได้รับผลกระทบแบ่งเป็นข้อมูลจำนวนครัวเรือนผู้ประสบภัย และได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือได้ประกาศเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 29 จังหวัด อาทิ กาฬสินธุ์ ครัวเรือน ขอนแก่น ชัยภูมิ ชุมพร เชียงใหม่ ตราด นครพนม 

แต่ในที่ประชุมได้มีตัวแทนกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรฯ ได้หารือประเด็นอยากให้กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจผู้ที่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติม จากตัวเลขครัวเรือนที่กรม ปภ.นำมาเสนอต่อ ครม.จำนวน 418,480 ครัวเรือน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา "ตกสำรวจ" แล้วนำเงินช่วยเหลือเยียวให้ให้เร็วที่สุด ตามหลักเกณฑ์ 3 กรณี

1.น้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 2.บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และ 3.บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม


 

ที่สุดแล้ววาระการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ เสร็จสิ้นการหารือในประชุม ครม.เพียง 10 นาที  ครม.ได้อนุมัติงบกลางวงเงิน 7,642,400,000 บาท ตามที่กรม ปภ.เสนอ แบ่งเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นกรณีพิเศษใน 29 จังหวัด ครัวเรือนละ 5,000 บาท จำนวน 2,092,400,000 บาท (สองพันเก้าสิบสองล้านสี่แสนบาท)
จากนั้นเมื่อได้ตัวเลขการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงมหาดไทยครั้งใหม่แล้ว ค่อยนำงบกลางส่วนที่เหลือของงบ 7,642,400,000 บาท นำไปช่วยเหลือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น อบจ. 29 แห่ง เทศบาลนคร 7 แห่ง เทศบาลเมือง 55 แห่ง เทศบาลำบล 1,019 แห่ง รวมท้องถิ่นทั้งหมด 1,100 แห่ง จากเดิมที่ตั้งแยกจากงบกลางในส่วนนี้ไว้ที่ 5,550,000,000 บาท (ห้าพันห้าร้อยห้าสิบล้านบาท)


 

เป็นมาตรการล่าสุดที่ ครม.อนุมัติงบกลางช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย โดยมอบหมายให้ธนาคารออมสินทำหน้าที่เบิกจ่ายต่อไป


 

นอกจาก "บิ๊กป้อม" จะเคาะงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัอย่างรวดเร็วแล้ว  ยังมีวาระที่ต้องอนุมัติอย่างฉลุย  เมื่อ ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นจำนวนเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม


 

เพื่อให้การดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถรองรับการดำเนินงานสำหรับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอนาคต ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 


 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังเสนอว่า เนื่องจากมาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดยได้ใช้จ่ายเงินกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ทั้งนี้ กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีรายจ่ายประจำ ได้แก่ สวัสดิการพื้นฐานเพื่อลดค่าครองชีพและลดค่าใช้จ่ายเดินทางให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นประจำทุกเดือน


 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินมาตรการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถรองรับการดำเนินงานสำหรับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอนาคต จึงจำเป็นต้องขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นจำนวนเงิน 10,000 ล้านบาท เพิ่มเติมให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมlogo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด