รัฐมนตรีเทวัญ มอบโล่และตรารับรองสัญลักษณ์ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) การันตีมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการหน่วยงานราชการ ยึดพื้นฐานสำคัญ 4 ประการ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ (24 ก.ย. 62) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นผู้แทน รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุมปรินซ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐาน จำนวน 1,262 หน่วยงาน ได้รับรางวัลจำนวน 340 หน่วยงาน

"รมต.เทวัญ" มอบโล่ GECC

"รมต.เทวัญ" มอบโล่ GECC

การจัดงานในครั้งนี้ รัฐบาลมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาการบริการประชาชน เน้นการปรับเปลี่ยนราชการสู่ความเป็นดิจิทัล โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาให้เกิดการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มีความโปร่งใส ประชาชนเข้าถึงง่าย รวดเร็ว แม่นยำ ลดความซ้ำซ้อน และสามารถเชื่อมโยงบริการรัฐได้เป็นหนึ่งเดียว โดยมีพื้นฐานสำคัญ 4 ประการ ได้แก่

"รมต.เทวัญ" มอบโล่ GECC

1.การบูรณาการภาครัฐ (Goverment Integration) บูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการเชื่อมโยงข้อมูล การให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One-Stop Service)

"รมต.เทวัญ" มอบโล่ GECC

2.การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) คือการนำเทคโนโลยีและอปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาย เพื่อการดำเนินการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึงการนำระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาช่วยจัดระเบียบฐานข้อมูล และนำเครื่องมือมาช่วยวิเคราะห์เชิงลึก จะทำให้สามารถคาดการล่วงหน้าและจัดบริการแบบเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"รมต.เทวัญ" มอบโล่ GECC

3.การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Service) คือการยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยและระดับความเข้มงวด ของการยืนยันพิสูจน์ตัวตนให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของงานบริการ ประเภทของงานบริการ และกลุ่มผู้รับบริการต่างๆ

4.การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) คือการวางแนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับ ต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร   (End-to-End Transformation) ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนการทำงาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ

"รมต.เทวัญ" มอบโล่ GECC

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การพิจารณาส่วนราชการเพื่อรับโล่รางวัล มีการตรวจประเมินโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการประชาชน ทำให้ประชาชนมั่นใจว่าสถานที่ราชการนั้นสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และดูแลประชาชนเป็นอย่างดี

"รมต.เทวัญ" มอบโล่ GECC

"รมต.เทวัญ" มอบโล่ GECC