กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบรางวัล DBD - Logistics Management Award ประจำปี 2562 จำนวน 71 ราย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล และเตรียมพร้อมรับมือกับการเข้ามาของโลจิสติกส์ต่างชาติ รวมถึงสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดในโลกดิจิทัล ดิสรัปชั่น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีบริษัทให้บริการโลจิสติกส์ต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยต้องเร่งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก่ลูกค้าตลอดจนนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารจัดการของธุรกิจให้มีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากลและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

ช่วยโลจิสติกส์รับมือ "ดิจิทัล" ดิสรัปชั่นทั้งนี้ การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยให้มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ทุกตลาดเป็นสิ่งที่กรมฯตระหนักถึงและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากลซึ่งที่ผ่านมามีธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสามารถเข้าสู่มาตรฐาน ISO9001 แล้วจำนวน 530 ราย แบ่งเป็น1.ขนส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง จำนวน 357 ราย (คิดเป็นร้อยละ67) 2.บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จำนวน 74 ราย (คิดเป็นร้อยละ 14)3.ตัวแทนออกของรับอนุญาต จำนวน 53 ราย (คิดเป็นร้อยละ 10) 4.บริการโลจิสติกส์ครบวงจรและอื่นๆจำนวน 17 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3) และ 5.คลังสินค้า จำนวน 29 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6)โดยในปีนี้ (ปี 2562) กรมฯ สามารถผลักดันธุรกิจเข้าสู่มาตรฐานฯ ได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 71 ราย

ช่วยโลจิสติกส์รับมือ "ดิจิทัล" ดิสรัปชั่นสำหรับการยกระดับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากลISO 9001ถือเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจทั่วไปซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นว่าธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ควรมีการพัฒนามาตรฐานด้านอื่นเพิ่มขึ้นเช่น ISO 39001 ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนรวมถึงการยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน AEO (AuthorizedEconomic Operator) ตลอดจนการสร้างเครือข่ายผ่านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Data Interchange System : EDI) เป็นต้น

"ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภทการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านต่างๆตลอดจนการนำเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานสามารถสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนและความแตกต่างให้เหนือคู่แข่งทำให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในภาวะที่ต้องเผชิญกับความท้าทายของธุรกิจโลจิสติกส์โลกอนาคตในยุคไทยแลนด์4.0"

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม2562) นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มีจำนวน 25,837ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 1,746 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.24และมีทุนจดทะเบียนรวม 322,523.03 ล้านบาทโดยธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่มีการจดทะเบียนสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่การขนส่งทางบกและระบบท่อลำเลียง 18,494 ราย (คิดเป็นร้อยละ 71.5)ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ 3,719ราย (คิดเป็นร้อยละ 14.4) และการบริหารจัดการเกี่ยวกับสินค้า(จัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า บริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง) 1,191ราย (คิดเป็นร้อยละ 4.6)

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด